Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 29 декември 2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на десети декември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                      

              

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1567 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл..215, ал.1 ЗУТ.

Подадена е жалба от „УОРД БЕЙБИ- Р.С. „ЕООД гр. Бургас, представляван от Р.Д. С. против Заповед № 2634/ 02.10.2008г., издадена от зам.кмета на Община Бургас. Със заповедта на осн. чл. 57а ал.1 т.1ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат монтиран преместваем обект с площ 15 кв.м. на тротоара на ул.”Васил Левски”срещу имот на ул.”Васил Левски”№ 11

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не взема становище.

Ответника по жалбата, чрез процесуалния си представител юрисконсулт А., намира оспорването за неоснователно. Претендира разноски.

По допустимостта на жалбата: Същата е подадена от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок, поради което е допустима.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

На 11.08.2008г., специалисти от „Строителен контрол” към Община Бургас, извършили проверка на посочения по- горе преместваем обект, за което съставили констативен акт № 148. При проверката установили, че павилиона е поставен върху терен- публична общинска собственост, както и че е собственост на „УОРД БЕЙБИ- Р. С. „ЕООД гр. Бургас.

По причина, че на проверяващите не са били представени документи, удостоверяващи поставянето на обекта при спазване на нормата на чл. 56 ал.2 ЗУТ, същите са направили извод, че са налице предпоставките за започване на процедура за премахването му. Препис от акта е бил връчен на 8.09.2008г.

В указаният в акта срок, са депозирани възражения. В тях жалбоподателят сочи, че обекта е поставен въз основа на надлежно издадено от общината разрешение.

Административният орган е намерил възражението за неоснователно и е издал оспорения акт.

Идентични доводи жалбоподателят навежда и пред съда, като твърди, че за поставянето на павилиона е било издадено разрешение № 64/ 12.05.2006г., този срок е бил продължен и за 2007г., с издадено разрешение № 12.29.03.2007г.. Твърди също така, че в края на 2007г., на 09.11.2007г., е подал искане за издаване на разрешение за 2008г., придружено с изискуемите документи и тъй като не била налице промяна на условията такова разрешение е следвало да бъде издадено.

При така изложените доводи и при цялостна преценка за законосъобразност на оспорения акт, жалбата е неоснователна.

Според нормата на чл. 56 ал.2 ЗУТ, за поставяне на преместваеми обекти е необходимо разрешение, издадено по ред , определен с наредба на съответната община.

Такова разрешение, жалбоподателя е притежавал до 31.12.2007г. , през което време е и могъл законосъобразно да ползва преместваемия обект за извършваната от нея дейност.

На основание делегиращата норма на ЗУТ, Общински съвет — Бургас, е приел Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане /НПОТДОДЕГО/ от 30.03.2004г., с последващи изменения и допълнения, последните от които са от 20.12.2007г.

Действително, жалбоподателят в срок е подал ново искане за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект / заявление № 70-У-32/09.11.2007г./. Това искане е било разгледано от комисия и на 07.03.2008г., е постановен отказ от директора на ТД”Приморие” / л.50 от делото/.Отказа е връчен по седалище и адрес на управление на дружеството, като известието за доставяне е върнато с отбелязване, че получателят се е преместил на друг адрес. Последващите опити за връчване на този отказ са ирелевантни в случая, тъй като връчването на съобщения на ЮЛ / както е в случая/ се извършват по неговия адрес на управление. При това положение съдът, приема, че отказа за издаване на разрешение е бил връчен на 11.03.2008г. От тази дата, жалбоподателят е разполагал с 14 дневен срок да оспори законосъобразността му пред съда.

Не са ангажирани доказателства това процесуално право да е било упражнено, поради което съдът, намира че отказа за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект е влязъл в сила на 26.03.2008г.

При това положение правилно и законосъобразно, административния орган е приел, че е налице предпоставката уредена в чл. 57а ал.1 т.1 ЗУТ и е извършил действията предписани от останалите алинеи на текста, защото към датата на извършване на проверката и тази на издаване на оспорената заповед, „УОРД БЕЙБИ- Р. С. „ЕООД гр. Бургас, не е притежавало разрешение за поставяне на процесния преместваем обект.

Безспорна и доказана е компетентността на органа, издал  Заповед № 2634/ 02.10.2008г.

Съдът, не констатира и допуснати съществени нарушения на процесуални правила в хода на развилото се административно производство.

Ето защо и на осн . чл. 172 ал.2 пр. последно, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав

 

 

РЕШИ:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „УОРД БЕЙБИ- Р.С. „ЕООД гр. Бургас, представляван от Р. Д. С. против Заповед № 2634/ 02.10.2008г., издадена от зам.кмета на Община Бургас. Със заповедта на осн. чл. 57а ал.1 т.1ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат монтиран преместваем обект с площ 15 кв.м. на тротоара на ул.”Васил Левски”срещу имот на ул.”Васил Левски”№ 11

ОСЪЖДА „УОРД БЕЙБИ- Р. С. „ЕООД гр. Бургас, представляван от Р. Д. С. да заплати на Община Бургас, направените по делото разноски в размер на 80 лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                           

                                                                        СЪДИЯ: