ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На единадесети юли                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1566 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.М.Р., редовно и своевременно призована, чрез адв.М., процесуален представител при първоначално разглеждане на делото пред настоящата съдебна инстанция, приел призовката за днешното съдебно заседание, и непредставил доказателства за оттегляне на упълномощаването, не се  явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован,  изпраща процесуален представител ю.к.А., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Г.В., редовно и своевременно призован, не се явява . Представлява се от адв.В., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 8068/14.06.2018г. на Върховен административен съд, е отменено решение № 2115/08.12.2017г., постановено по административно дело № 2631/2017г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

Производството е образувано по жалба на П.М.Р.,***, със съдебен адрес:***-2, с постоянен адрес ***7 против заповед № 2009 от 02.08.2017г., издадена от кмета на Община Бургас, с която е заличена адресната регистрация на жалбоподателката по постоянен и настоящ адрес ***7

Съдът указва доказателствената тежест на страните, както следва: В тежест на административния орган е да установи наличие на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за заличаване на постоянния адрес на жалбоподателя, както и спазване на процесуалните норми при постановвяване на спорния административен акт. В тежест на всяка от страните в производството в случай, че се позовават на позитвни  факти и обстоятелства, от които черпят права, е да докажат наличието на същите.

Ю.К.А.: Оспорвам жалбата като неоснователна, нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Моля да бъдат приети всички доказателства с административната преписка. Няма да соча доказателства.

АДВ.В.: Оспорпвам жалбата като неоснователна, макар и процесуално допустима. От името на моя доверител заявявам, че жалбоподателят не обитава жилището, където е адресно регистрирана. Няма да представям доказателста. Няма да правя доказателствени искания. Моля делото да се разгледа по същество.

С оглед на изразените становища от процесуалните представители и по доказателствата, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

Ю.К.А.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Правното основание за издаване на заповедта се извежда при изрично изразено несъгласие на собственика на имота, адресната регистрация е на лицето, което е в същия имот да бъде заличена. Адресната регистрация е извършена през 2004 година, в съотвествие с тогава действащата нормативна база, а сега в нарушение на чл.92, ал.3 от ЗГР, доколкото липсва съгласие от собственика на имота. Считам, че волята на органа е изразена ясно, а заповедта е правилна и законосъобразна. Моля за решение, с което да потвърдите заповедта и моля да ни присъдите ю.к.възнаграждение.

АДВ.В.: Моля да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна. Съгласно чл.82, ал.2 от ЗГР за извършване адресна регистрация на адрес в страната лицето следва да представи документ за собственост. В случая собственик на жилището е моят доверител, негова лична индивидуална собственост, жалбоподателката не е собственик, не е  съсобственик, не е била в брак с него. Според ал.3 на чл.92 от ЗГР за извършване на адресна регистрация се представя писмено съгласие, това е действащата разпоредба. Всяка адресна регистрация, която отговаря с оглед на действащия към предходен момент следва да бъде приравнена в съотвествие с актуалните законови изискавния и тя да бъде заличена. Именно това е логиката на закона и по този начин би следвало да се тълкува. В крайна сметка целта на ЗГР е да се поддържа актуален регистъра на населението по постоянен и настоящ адрес. Приемайки логиката на жалбоподателя в т.3 следва, че всяка една регистрация по стария закон не би могла да бъде заличена към настоящия моменет. Моля да потвърдите заповедта, като заявявам, че доверителят ми не желае жалбоподателката да притежава адресна регистрация, конкретно върху жилището, което е негова собственост.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: