ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тринадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1566 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:39 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.Р.В., редовно призован, се явява лично и с адв. Р.П., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Дуков.

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля, ход на делото да не бъде даван. Изложил съм подробни аргументи в писмения отговор и моля да прекратите като недопустимо производството.

АДВ. П.: Правя уточнение, че предмет на обжалване са незаконосъобразните действия при съставяне на посочените в уточняващата молба документи – План-графици,  Докладна записка вх. № 454/25.08.2011 г., Отчетна книжка № 340/2010 г. и Предложение на основание чл. 43а, т. 2 от НК, вх. № 468/05.10.2011 г.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по искова молба с вх. № 7685 от 28.07.2016 г. по описа на Административен съд – Бургас, подадена от Н.Р.В. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към МП, за присъждане на обезщетение в размер на 3000 лв. за претърпени неимуществени вреди за периода 15.03.2015 г. – 27.10.2015 г. на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ причинени от незаконосъобразни действия при съставяне на месечен план-график за месец януари, февруари, март, април, май и юни 2011 г. за изпълнение на мярката „Безвъзмезден труд в полза на обществото за обект СИПГ Паркинг „Опера”, Докладна записка № 454/25.08.2011 г., Отчетна книжка от № 340/2010 г. и Предложение на основание чл. 43а, т.2 от НК с вх. 468/05.10.2011 г.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили доказателства с исковата молба, постъпило със становището удостоверение и доказателства постъпили с писмения отговор от ответника.

 

АДВ. П.: Правя отвод на процесуалния представител на ответника, тъй като като свидетел по дело на Окръжен съд – Бургас, е заявил, че Н.В. му се е обадил по телефона и съда го е осъдил.

Представил съм становище, в което съм отговорил на това разпореждане. Искаме да видим оригинала на книжката, като твърдим, че това не е книжката, на която ищецът се е подписал. 

ИЩЕЦЪТ В.: Първата докладна записка за полагане на общополезен труд е на трети или пети февруари, в която е казано, че не съм спазвал труда. Там има написани 16 часа. Втората докладна записка е на г-н Димитров, в която пише, че са 46 часа, а няма свидетели на тези докладни записки. Адвокатът, който ме е представлявал, е казал да се коригират цифрите. Как така в събота, пробационен служител е ходил да пише часове? Няма книга за инструктаж. Ако стане нещо, кой ще носи отговорност?

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: На първо място, защитата на ищеца иска да бъда отведен, тъй като съм бил свидетел по дело. Това не е вярно. При замяната на „пробация” с „лишаване от свобода” през 2011 г. съм бил в пробационната комисия.

 

АДВ. П.: Поддържам исковата молба, уточняващата искова молба и становището към тях.

По доказателствените искания: поддържам исканията, направени с исковата молба. Моля да се изискат и приложат по делото оригиналите на пет документа без предложението. Ако всичко е както трябва, съдът да прецени какво решение ще постанови.

За експертизата, поддържам искането си, но нека да бъде допусната след представяне на оригиналите. Моля да ми бъде даден тридневен срок да посоча свидетелите, с които ще установяваме условията на изпълнението на наказанието „пробация”.

ИЩЕЦЪТ В.: Наложеното наказания „пробация” ми е издадена от гр. София. В София съм изработил 100 часа. Ако това е така, не трябваше ли тези 100 часа да ми бъдат приспаднати.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Считам исковата претенция за неоснователна и недопустима. Искам да бъде разпитан колегата Димо Трифонов Димитров, като с неговите показания ще установим и ще стане ясно кой е прекият отговорник за полагане на труда. Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Нямам възражение да се уважат направените доказателствени искания.

 

Съдът счита направените от страните доказателствени искания за относими и допустими, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба доказателства, постъпилото със становището на ищеца удостоверение и доказателствата постъпили с писмения отговор от ответника.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи в оригинал исканите писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следващо съдебно заседание свидетелят Д.Т.Д.

ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване двама свидетели от страна на ищеца, като ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца да посочи имената им и адресите за призоваване, в 7-дневен срок от днес. В противен случай определението за допускането им ще бъде  отменено.

 

 

Съдът, за събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.11.2016 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: