ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.10.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1565 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Българска републиканска федерация по кинология“, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, не се представлява.

 

Съдът приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството по делото е образувано по жалба на „Българска републиканска федерация по кинология“ ЕИК 121050057, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 31, представлявано от управителя К.Г.Л. против заповед за налагане на ПАМ по реда на чл. 186-188 от ЗДДС № 2036/18.12.2015 г., издадена от изпълняващ длъжността Директор на ТД на НАП гр. Бургас, с която е запечатан обект – киноложка изложба, гр. Черноморец, Община Созопол, на открит терен до хотел „Коста Булгара“, за срок от един месец.

ДОКЛАДВА постъпили с писмо вх. № 6159/15.06.2017 г. от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства – съдебна практика по идентични казуси.

В изпълнение на разпореждане на съда, по делото е постъпила административната преписка от ответника, съгласно писмо вх. № 6312/20.06.2017 г.

Съдът ДОКЛАДВА определение № 1126/20.6.2017 г., с което е отменил разпореждането за допускане на предварително изпълнение на издадената от директора на ТД на НАП - Бургас заповед за налагане на принудителна административна мярка по реда на чл. 186-188 от ЗДДС № 2036/18.12.2015 г. и е спрял допуснатото предварително изпълнение до окончателното решаване на въпроса с влязло в сила определение.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 7453/19.07.2017 г. молба за отказ от представителство от процесуалния представител на жалбоподателя Я.Н..

Във връзка с дадените указания от съда, съгласно определение № 1386/13.07.2017 г., от ответника по делото е постъпило с писмо вх. № 7595/21.07.2017 г. и заверено копие на Заповед № 263/27.07.2015 г. на изп. директор на НАП – София.

По делото е постъпило по факс писмо вх. № 9858/19.09.2017 г. писмено становище-молба от жалбоподателя чрез адвокат Л. от САК, с приложено пълномощно от 19.09.2017 г.

 

Съдът по доказателствата

 

   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 72 от делото, допуснатите с определение № 1386/13.07.2017г. документи, като доказателства по делото;

ПРИЕМА като доказателство по делото и заповед № 263/27.07.2017 г. на директора на дирекция УЧР при НАП.

 

Съдът след като констатира, че в жалбата не се съдържат доказателствени искания, а в докладваното днес становище-молба оспорващата страна е направила искане да се разпита свидетел, който не е допуснат от съда, не са конкретизирани обстоятелствата, които ще установява съгласно изискването на чл. 156, ал. 2 от ГПК, не се явява в днешно съдебно заседание да бъде разпитан, поради което и на основание чл. 159, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ доказателственото искане на оспорващата страна за допускане до разпит на един свидетел, тъй като не са посочени фактите които ще бъдат доказани с показанията му.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Не са постъпили други доказателствени искания от страните.

 

Съдът, като съобрази липсата на доказателствени искания, счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания:

 

ПРИКЛЮЧВА устните състезания и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: