ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети ноември                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1565 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ил трейд България“ ООД се явява адвокат Г. ***.

За ответника- директор на дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт И., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат Г.Г. с приложени към нея писмени доказателства. Иска се същите да бъдат приобщени към доказателствения материал.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 53г., българка, български гражданин, неосъждана. Без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат Г.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт И.: Посочените в отговора на въпрос 2 шест броя трудови договори мисля, че са действащи договори. Установила съм, че по с/ка 604 „Разходи за работни заплати“ има отчетени разходи за заплати, както има и отчетени разходи за социални осигуровки за периода от м.май 2014г. до м. септември 2014г., който е процесния период. Посочените от мен разходи в отговора на въпрос 6 са само разходи за материали и разходи за външни услуги, които в случая представляват преки разходи за обект „Приморско, хотел „Форест бийч“. Разходите за заплати са непреки разходи по своята счетоводна същност и те се разпределят на база избран признак. Не съм ги описала като непреки разходи, а като разходи за СМР, товарна дейност, нощувки и копирни услуги. Има осчетоводени разходи за заплати и съм ги посочила в отговора на въпрос 2, там са посочени. По отношение на този обект самото разпределение за осчетоводени разходи за заплата не съм го видяла, защото не е било предмет на изследването. Още повече, че това се прави към края на годината, при годишно приключване и аз не съм анализирала този момент. Точно по повод въпроса за пряката обвързаност съм посочила, че към сметката за разходите е открита аналитична партида, която е именувана „Хотел „Форест Бийч“ и може да се каже, че разходите по тази партида се отнасят за точно този обект. В отговора на л.8 от заключението си, съм описала наличната партида.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 500 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 350 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 150 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат Г.: При работата си вещото лице е проверило на място счетоводство на доставчика в гр. София, справки от технически носители, поради което с молба и по аргумент на чл. 54 от ДОПК, моля същите да бъдат приети. Водим свидетеля, който е допуснат и моля да бъде дадена възможност да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

Юрисконсулт И.: Искам да уточня на първо място, че оспорвам заключението на съдебно-счетоводната експертиза по отношение на отговора на въпрос № 8, тъй като вещото лице е констатирало редовно водене на счетоводството и че в ревизионния акт се съдържа констатация, че счетоводството на дружеството е водено редовно. Такава констатация няма, което е видно от стр.2 на приложения по делото ревизионен доклад. Там е записано, че счетоводството е водено в съответствие с изискванията на ЗСч, но не, че същото е редовно. Моля да приемете разпечатка на справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори на доставчика. Има приложени разпечатки за отделните трудови договори, от които е видно, че част от тези договори са прекратени преди и по време на периода, в който са издавани спорните фактури. Същата констатация е направена и в решението на директора на дирекция „ОДОП“, където подробно са посочени сключените договори, лицата, с които са сключени договорите и кога същите са прекратени. По отношение на представените в днешното съдебно заседание документи, не възразявам да бъдат приети, но оспорвам същите, като считам, че не са част от редовно водено счетоводство. Не оспорвам истинността на тези доказателства.

 

СЪДЪТ намира представените писмени доказателства за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към молбата от жалбоподателя заверени преписи от дневници на с/ка 421/2, с/ка 411/1, с/ка 421/1, както и представената от ответната страна справка за актуалното състояние на всички трудови догори за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.

 

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на водения от жалбоподателя свидетел, на когото сне самоличността както следва:

В.Ж.К., роден на 19,06.67г. в гр. Камено, с постоянен адрес: гр. Средец, българин, български гражданин, неосъждан. Без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да даде говори истината пред съда.

 

Свидетелят К. на въпросите на адвокат Г.: През лятото на 2014г. работих в ММЦ Приморско, като отговорник-бригадир. Реставрирахме бившия хотел „Нептун“, по-точно реновирахме- изкъртване на стаи, разширяване на стаи, изобщо всякаква строително-монтажна работа. От две малки стаи се правеше едно студио. През този период не съм работил на друг обект. На хотела работихме бригада, бригадата беше от 5-6 човека. Като имена си спомням две-три имена- Ю., К., Б., който беше зидар. Работата ни се изразяваше в следното, в бригадата имах зидари, имаше хора, които поставяха гипсокартон, много неща правехме. Каквато работа ни дадат я вършехме, всичката работа в строителството вършехме. Всички момчета бяха командировани от „Профитрейд“. Работниците ни нощуваха в бунгалата на ММЦ. Аз с документация не се занимавам, нямам отношение към съставяне на документи към този обект. Моята дейност беше да разпределям задачите на работниците и да следя за тяхното изпълнение. Материалите, с които се работеше на обекта, са строителни - лепила, фаянс, гипсокартон, и с маклайд работихме. В този период работих към фирма „Профитрейд“ ЕООД, там се водех на граждански договор. Договорът беше сключен откакто започнахме там на обекта в Приморско, юни - юли 2014г. Когато отидохме там имаше и други бригади, които работеха на обекта. На този обект работихме и след като хвана студеното време- октомври-ноември месец. Когато стана студено, вече работихме вътрешно. На обекта бяхме много хора. Бяхме повече от 20-30 човека. Средно като ги сложите по 5-6 човека в бригада, бяха много бригади, между 4 и 6 бригади са били, имаха бригади за ОВ, бригади за покриви, бригади за дограмите, имаше бригади и като нашата, които изпълняваха строителни дейности, имаше бригади за ВиК. Нашата бригада беше не повече от 5-6 човека, може и 7 човека да сме били, нямам спомен точно. Материалите бяха на обекта и всички бригади ползвахме материали, които бяха струпани там. В нашата бригада работниците бяха на „Профитрейд“ ЕООД. Нямам представа работниците дали са били по трудови или по граждански договори. Работа започнах в тази фирма след като с мен се свърза Д. Каза, че им трябва отговорник, а аз казах, че се занимавам с това нещо и Джелянов ме препоръча, защото знаеше, че се занимавам със строителство.

 

Адвокат Г.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт И.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. 

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Г.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалвания ревизионен акт на основание събраните както в хода на ревизионното, така и в съдебното производство многобройни доказателства, които пряко доказват наличието на реална доставка през ревизирания период от „Профитрейд алфа“ ЕООД на обект в гр. Приморско в хотел „Форест бийч, секции А, В и С“. Моля да ни присъдите сторените в хода на делото разноски за заплатена държавна такса и депозит за вещо лице.

Юрисконсулт И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да ми дадете възможност за писмено становище, в което да обсъдя и представа и приетите в днешното съдебно заседание доказателства. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на ответника 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: