ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести октомври                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1565 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ил трейд България“ ООД се явява адвокат Г. ***, преупълномощена от адвокат Д. Б..

За ответника- директор на дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Ил трейд България“ ООД с ЕИК 202702779 против Ревизионен акт № Р-02000215007650-092-001/07.04.2016 г., потвърден с Решение № 166/04.07.2016 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас при ЦУ на НАП.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, в т.ч. извършването на спорните доставки.

 

Адвокат Г.: Поддържам жалбата по изложените в нея аргументи. Имам доказателствени искания. Ние сме ги формулирали в писмена молба, като на този етап ще ви помоля да допуснете назначаването на съдебно-счетоводната експертиза, както и да ни допуснете събирането на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел, който е пряк очевидец на извършените в обект хотел „Форест“, сектори А, Б и С дейности. В допълнение към изложените в жалбата аргументи относно некомпетентността на органите, издали обжалвания ревизионен акт, доколкото се твърди, че без основание преписката е иззета от първоначално определения орган и последващо ревизията е възложена на друг, ние оспорваме компетентността на Н.К.Ж., началник сектор ревизии в НАП Бургас, тъй като тя не е орган по степен, който по чл. 7, ал.1, т.4 от Закона за НАП, във вр. с чл. 117 от ДОПК може да издаде обжалвания ревизионен акт. По същество поддържам исканията на молбата, както и ще соча писмени доказателства, като предвид няколкократното позоваване на ответника в решението, че от книгата за инструктаж не става ясно кои лица са инструктирани, че не е четливо копието, ние, до откритото заседание днес успяхме да се снабдим с оригинала на тази книга за инструктаж и да я представим в оригинал. Представям книгата за инструктаж по безопасност и здраве при работа на ММЦ „Приморски“ хотел Нептун и моля да бъде приложен в оригинал. Многократно е представяно копие пред административния орган и въпреки това, дори в протокола на ревизиращите е описано че е нечетливо копие без първа страница. Освен това относно твърдението, че не ставало ясно какво е предишното наименование на обекта „Форсет бийч“, представяме служебна бележка от „Приморско клуб“ ЕАД, от която става ясно, че обекта хотел „Форест бийч“ гр. Приморско е с предишно наименование хотел „Нептун“ и ресторант „Бисер“. Услугите са извършени на техен обект. Представям и два броя разрешение за ползване на строеж, като същите са ни представени от възложителя ни „Приморско клуб“ ЕАД.

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете материалите по преписката. Нямам доказателствени искания към настоящия момент и не се противопоставям да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, поискани с нарочна молба от страна на жалбоподателя. По отношение твърдението за нищожност на акта, доказателства за компетентността на органа се намират по преписката, но ако се наложи, ще представя и допълнителни доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и днес представените от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства, както следва: книгата за инструктаж по безопасност и здраве при работа на ММЦ „Приморски“ хотел Нептун, служебна бележка от 24.10.2016г от „Приморско клуб“ ЕАД, разрешение за ползване на строеж № СТ-05-462/31.03.2013г. и № СТ-05-463/31.03.2010г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на адвокат Г. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лв. платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание, за установяване на посочените от адвокат Г. обстоятелства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.11.2016г. от 11.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: