ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1564 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:02 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ А.М.Г., редовно призован, се явява адвокат П., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Потвърждавам, че оспорваме единствено определените задължения на доверителя ми по ЗДДФЛ за 2014 г. По размера на задълженията не спорим, оспорваме тяхната принципна дължимост.

Моля да приемете справка декларация по ДДС за м. ноември с посочено в нея ДДС за възстановяване и съответния на нея акт за прихващане или възстановяване. Представям тези доказателства във връзка с констатациите в ревизионния акт, че към 31.12.2014 г. А.Г. е имал задължения.

Моля да приемете и искане за назначаване на счетоводна експертиза, която да установи наличието на предпоставките за преотстъпване на данък.

Оттеглям искането за допускане на експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Обстоятелствата, посочени в молбата на адвокат П., не са изследвани в хода на производството и няма как да кажа дали са спорни или не. Освен това има изменение на разпоредбата, считано от 01.01.2014 г., според която трябва да са налице изискванията на ЗКПО за преотстъпване на данъка, а не както в предишната й редакция само тези по чл. 189б от ЗКПО. В тази връзка считам, че въпросът е правен и не е нужно назначаване на съдебно-икономическа експертиза.

АДВОКАТ П.: Предвид изявлението на ответника поддържам искането за експертиза, като вещото лице не следва да отговаря на правния въпрос: „Налице ли са предпоставки за приложение на посочената в молбата правна норма?“

Вещото лице да изследва и посочи:

Дали преотстъпеният данък е инвестиран за извършване дейността на земеделски производител?

Придобитите активи във връзка с тази дейност дали са придобити при пазарни условия?

Преотстъпеният данък превишава ли стойността на активите?

Налице ли е заместване на съществуващи активи с такива, закупени с преотстъпения данък и при закупуване активите, свързани с дейността, земеделският производител ползвал ли е други помощи, регламентирани в ЗКПО?

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от адвокат П. в днешно съдебно заседание.

С оглед изявлението на ответника и с оглед задължението на съда във всички случаи да разреши настоящия спор по същество, следва да бъде допусната поисканата съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на посочените по-горе въпроси.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от адвокат П. в днешно съдебно заседание – справка-декларация за данък върху добавената стойност за м. ноември 2014 г. и акт за прихващане или възстановяване№ П-02002814069759-004-01/08.01.2015 г.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на посочените по-горе в протокола от адвокат П. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С.А..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.01.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: