ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1564 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ А.М.Г., редовно уведомен, се явява адвокат П., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.В.А. – 53 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице С.А. и определи възнаграждение за положения труд, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим нови доказателства.

 

Като взе предвид становището на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател, моля като имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които поддържам изцяло, както и приетите по делото доказателства, да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания ревизионен акт.

Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски, съгласно списък, който представям и моля да приемете допълнителни съображения, изложени в писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили и в решението на Директора на Дирекция ОДОП, които поддържам.

Моля да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение, в размер на 861 лева, като правя възражение за прекомерност на разноските на основание чл. 161, ал. 2 от ДОПК.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: