Р Е Ш Е Н И Е

 

       Номер 1663                        от 08.10.2018 г.     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, втори състав, на двадесет и пети септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

при секретаря Биляна Недкова като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1563 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 10а от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас (НПОТДОДЕГОТОБ).

Образувано е по жалба на „1 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 203843328 с адрес гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Твърдица“ № 9, представлявано от Н. Д. Б., чрез адв. М.А. от Адвокатска колегия гр. Бургас с адрес на кантората гр. ****, ул. „***“ № *, ет. * против Решение № 1494/06.06.2018 год. на Директора на дирекция „Център за административни услуги (ЦАУ) Освобождение“ при Община Бургас. С оспорения акт, административния орган е прекратил считано от 01.06.2018 год. действието на Разрешение № ІІ-зона-003771/30.01.2017 год. за поставяне на временен преместваем обект, издадено от Директора на дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас за поставяне на павилион по позиция № 49 по годишната схема на гр.**** в близост до бл. ** на ул. „Т***“, ж.к. „***“ гр. Бургас. В жалбата е заявено, че оспореното решение е незаконосъобразно, издадено при неспазване на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните разпоредби. В подкрепа на така заявеното твърдение са развити подробни доводи и аргументи. В съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител адв. М.А. ***, поддържа жалбата на основания, изложени в нея, не ангажира допълнителни доказателства, представя писмени бележки по съществото на спора и претендира присъждане на разноски.

Ответната страна – Директора на дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас чрез процесуалния си представител юрисконсулт К. Т. излага съображения за неоснователността на жалбата, представя административната преписка и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е подадена директно до Административен съд Бургас в 14-дневен срок по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            От доказателствата по делото се установява, че със заявление вх. № 70-00-7839/ 23.11.2016 год. дружеството „1 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, представлявано от Н. Д. Б. е сезирало Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас с искане за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем обект по реда на чл. 56 от ЗУТ. В заявлението е посочен вида на обекта – павилион с площ от 36 кв.м. за срок от 01.01.2017 год. до 31.12.2019 год. и място на поставянето му – ж.к. „Славейков“, ул. „Тракия“ до бл. 125 с код по схемата № 49 и предназначение – за търговия с цигари и алкохол. Във връзка с така депозираното заявление, Директора на дирекция „ЦАУ Освобождение“ Бургас е постановил Решение за поставяне на преместваем обект № 70-00-7839/1/06.01.2017 год. в което е уважил искането на Н. Бакърджиева , в качеството й на управител на „1 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да постави преместваем обект – павилион 36 кв.м. в ж.к. „Славейков“, ул. „Тракия“, до бл. 125, позиция № 49 по схемата на преместваемите обекти за 2017 год. на територията на „ЦАУ Освобождение“ Бургас. В решението е указано, че в седмодневен срок от получаването му Н. Бакърджиева  следва да заплати такса за издаване на разрешение за поставяне в размер на 50.00 лева, такса тротоарно право за периода м. януари 2017 год. в размер на 360.00 лева и такса битови отпадъци за същия период в размер на 61.20 лева. Указано е, че дължимата месечна такса за поставяне на преместваемия обект се заплаща до 25-то число на предходния месец. В решението е посочено, че в седмодневен срок от влизането му в сила и след заплащане на указаните такси, Н. Бакърджиева  следва да се яви в „ЦАУ Освобождение“ за получаване на разрешение за поставяне, като в едномесечен срок от получаването му, адресатът е длъжен да постави преместваемия обект на определената позиция. След влизане на решението в сила и след заплащане на указаните такси, Директора на дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас е издал Разрешение № ІІ-зона-003771/30.01.2017 год. за поставяне на временен преместваем обект, с което е разрешил на дружеството „1 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, представлявано от Н. *** Бакърджиева да постави в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бул. „Тракия“ до бл. 125 на позиция № 49 по схемата за 2017 год. временен преместваем обект – павилион с площ от 36 кв.м. за продажба на цигари и алкохол. В разрешението изрично е указано, че същото се издава до стартиране на инвестиционна инициатива на Община Бургас, съгласно чл. 10 а от Наредбата. От представените по административната преписка приходни квитанции се установява, че дружеството своевременно е изпълнявало задълженията си за плащане на дължимите такси, както с последната приходна квитанция от 25.05.2018 год. са платени авансово вноските до м. септември 2018 год. включително.

            Въз основа на одобрен технически инвестиционен проект, за обект „Реконструкция на съществуващи разпределителни топлопроводи, преминаващи през УПИ І-592, кв. 17А по плана на к-с „Славейков“ гр. Бургас с дължина 61,35 м.“, Главния архитект на Община Бургас е издал Разрешение за строеж № 61/19.04.2018 год. с възложител „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, представлявано от управителя Х. И. И. Посочено е, че обекта е с местонахождение ПИ с идентификатор 07079.602.237, 07079.602.244, 07079.602.252, 07079.602. 593 на к-с „Славейков“ по КК и КР на гр. Бургас (с начало от т. 1 до камера № 19-37). С последваща Заповед № 1469/04.06.2018 год., предвид обстоятелството, че посочените ПИ са собственост на Община Бургас и на основание чл. 148, ал. 4 от ЗУТ, Главния архитект е вписал като собственик на поземлените имоти Община Бургас, която заповед е посочена като неразделна част от Разрешение за строеж № 61/19.04.2018 год.       

            На 22.05.2018 год. е проведено заседание на комисията по чл. 6, ал. 1 от НПОТДОДЕГОТОБ, резултатите от което са обективирани в Протокол № 8/22.05.2018 год. На така проведеното заседание, по т. 1 от дневния ред, след изслушване на Директора на „ЦАУ Освобождение“ и Главния архитект на Община Бургас, със 7 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“, комисията е взела решение със следния текст: във връзка с реконструкция на съществуващи разпределителни топлопроводи, преминаващи през УПИ І-592, кв. 17А по плана на ж.к. „Славейков“, ул. „Тракия“ и Разрешение за строеж № 61/19.04.2018 год., съгласно чл. 10а от НПОТДОДЕГОТОБ, дава съгласие за прекратяване на разрешения за ползване на следните обекти: павилион за печатни произведения до бл. 125, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас; павилион за цигари и алкохол до бл. 125, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас; павилион за стоки, свързани с честване на празници до бл. 44, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас.

            Във връзка с горното, Директора на дирекция „ЦАУ Освобождение“ е постановил оспореното в настоящото производство Решение № 1494/06.06.2018 год., с което е прекратил считано от 01.06.2018 год. действието на Разрешение № ІІ-зона-003771/30.01.2017 год. за поставяне на временен преместваем обект за поставяне на павилион по позиция № 49 по годишната схема на гр. Бургас, в близост до бл. 44 на ул. „Тракия“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас. В решението е указано, че при авансово внесени месечни такси, същите следва да бъдат възстановени по посочена от ползвателя банкова сметка. ***ративен акт е посочено инвестиционното намерение на Община Бургас и „Топлофикация-Бургас“ ЕАД за реконструкция на съществуващи разпределителни топлопроводи, преминаващи през УПИ І-592, кв. 17А по плана на гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, за което има издадено Разрешение за строеж № 61/19.04.2018 год. на Главния архитект на Община Бургас. В мотивите е посочено и приетото решение по т. 1 от Протокол № 8/22.05.2018 год. на Комисията по чл. 6, ал. 1 от НПОТДОДЕГОТОБ, с което е дадено съгласие за прекратяването на разрешението. Посочено е, че в случая са налице основанията за прекратяване на действащото разрешение, поради наличието на инвестиционна инициатива по смисъла на чл. 10а от Наредбата.

            Недоволно от така постановения административен акт, „1 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, чрез представителя по пълномощия – адв. А. е оспорило същото, по повод което оспорване е образувано и настоящото производство. В сезиращата съда жалба е заявено, че оспореното решение е немотивирано, като в него не се съдържа конкретна информация от къде точно минават въпросните топлопроводи, които ще се реконструират, как точно засягат зоната, в която е разположен собствения на дружеството павилион, като липсва план или схема на топлопроводите, нито информация, колко време ще продължи реконструкцията. В подкрепа на това възражение е заявено, че на дружеството жалбоподател не са представени никакви документи, от които да е видно, че процесния павилион ще бъде засегнат от реконструкцията. В този смисъл е заявено, че Община Бургас по никакъв начин не е уведомила дружеството за стартиране на инвестиционното намерение и не е мотивирала оспореното решение. В подкрепа на твърдението за незаконосъобразност на оспореното решение, в жалбата е заявено и за съставения на 12.06.2018 год. Констативен акт № О-17, издаден на основание чл. 57а, ал. 2, във вр. с чл. 57а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ

При извършената служебна проверка за законосъобразност и обоснованост на обжалвания акт, настоящият съдебен състав констатира, че той е произнесен от компетентен орган и в изискуемата от закона писмена форма, при спазване на приложимия процесуален и материален закон:

Съгласно чл. 8, ал. 1 от НПОТДОДЕГОТОБ, разрешението за поставяне на преместваеми обекти се издава от съответния директор на Дирекция „Център за административни услуги“ при Община Бургас, по образец, одобрен от Кмета на общината. В настоящият случай компетентен да издаде разрешение за поставяне е Директора на Дирекция ЦАУ „Освобождение“, поради което и в неговите правомощия е да прекрати действието на издаден от него административен акт. В този смисъл, оспорения административен акт е постановен от компетентен орган в кръга на предоставените му правомощия.

Съдът не установи нарушения на административнопроцесуалните правила при постановяването на процесното решение, макар подобно твърдение да е заявено в сезиращата го жалба. В разпоредбата на чл. 10а от НПОТДОДЕГОТОБ е указано, че при стартиране на инвестиционна инициатива на Община Бургас, действието на разрешението за поставяне на преместваеми обекти, със   срок   по-голям   от   една   година,   се   прекратява.   Като начало на производството по прекратяване на разрешението за поставяне се приема датата на влизането в сила на разрешението за строеж. В настоящия случай, безспорно е налице инвестиционна инициатива на Община Бургас, поради което издаденото за срок от две години Разрешение № ІІ-зона-003771/30.01.2017 год. следва да се прекрати. Настоящият съдебен състав не споделя и развитите в жалбата твърдения за липса на мотиви в оспорения акт. Както вече се посочи по-горе, административния орган е мотивирал решението си именно поради наличието на инвестиционна инициатива на Община Бургас и на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, за която има издадено разрешение за строеж, както и предвид прието решение от комисията по чл. 6, ал. 1 от НПОТДОДЕГОТОБ.

Съдът не споделя и твърдението, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като липсват доказателства, че въпросното инвестиционно намерение ще засегне собствения на дружеството преместваем обект. От представените по административната преписка Разрешение за строеж № 61/19.04.2018 год. се установява, че инвестиционното намерение - „Реконструкция на съществуващи разпределителни топлопроводи, преминаващи през УПИ І-592, кв. 17А по плана на к-с „Славейков“ гр. Бургас с дължина 61,35 м.“ е с местонахождение четири поземлени имота с конкретно посочени идентификатори, в т.ч. и ПИ с идентификатор 07079.602.252, в който е разположен и павилиона на дружеството. Обстоятелството, че преместваемия обект е разположен именно в този ПИ и инвестиционното намерение го засяга се удостоверява и от приложения по административната преписка Констативен акт № О-17 от 12.06.2018 год., в който е описано точното местонахождение на павилиона – западно от бл. 125 ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.252. Във въпросния констативен акт е посочено и друго относимо към казуса обстоятелство, а именно, че с писмо, рег. № 70-00-4527/08.06.2018 год. „Топлофикация-Бургас“ ЕАД е уведомило Община Бургас, че е необходимо съдействие относно своевременно премахване на временните обекти, тъй като възпрепятстват извършването на строежа извън отоплителния сезон и освобождаване на трасето на преминаване на реконструираните топлопроводи през общинските имоти със съответните идентификатори, в т.ч. и 07079.602.252. Несъстоятелни се явяват развитите в жалбата възражения, че дружеството жалбоподател не е било уведомено за стартиране на производството по инвестиционното намерение и на него не са предоставени никакви документи във връзка с това инвестиционно намерение. В случая, жалбоподателя е само ползвател на част от поземления имот, предвиден за реализиране на инвестиционното намерение, поради което същия не се явява заинтересована страна в производството по реализиране на това инвестиционно намерение и на същия не се дължи нито уведомяване, нито представяне на каквато и да е документация във връзка с реализирането на това инвестиционно намерение. Нещо повече, жалбоподателя е бил наясно с обстоятелството, че издаденото му разрешение следва да се прекрати, предвид изричния запис в Разрешение № ІІ-зона-003771/ 30.01.2017 год., съгласно който, разрешението се издава до стартиране на инвестиционна инициатива на Община Бургас. В случая, наличието на започната инвестиционна инициатива се удостоверява посредством издаденото разрешение за строеж, а както вече се посочи по-горе, съгласно чл. 10а, изр. 2 от НПОТДОДЕГОТОБ, като начало на производството по прекратяване на разрешението за поставяне се приема датата на влизането в сила на разрешението за строеж.

Извън горното, съда намира за необходимо да посочи, че съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2, изречение трето от НПОТДОДЕГОТОБ, при произнасянето си, директорът е обвързан с предложението на комисията. В настоящия случай, видно от приложения Протокол № 8/ 22.05.2018 год., комисията по чл. 6, ал. 1 от НПОТДОДЕГОТОБ е дала съгласие за прекратяване на издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти, в т.ч. и за процесния, поради което, Директора на дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, действайки в условията на обвързана компетентност е бил длъжен да постанови оспореното решение. Действително, от приложеното за сведение Решение № 1511/25.07.2018 год., постановено по адм. дело № 897/2018 год. на Административен съд Бургас се установява, че съда е постановил отмяна именно на разпоредбата на чл. 8, ал. 2, изр. 3 от НПОТДОДЕГОТОБ, но от извършената справка се установи, че така постановения съдебен акт е оспорен и не е влязъл в сила, а промяната, която се постановява с това съдебно решение би влязла в сила от деня на нейното обнародване, каквото към момента липсва и тази промяна ще има действие занапред.

По изложените съображения, съда намира, че жалбата е неоснователна и като такава следва да се отхвърли, а оспореното решение, като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.

По делото е направено искане за присъждане на разноски и от двете страни в процеса. Като съобрази изхода на спора пред настоящата инстанция и на основание чл. 143, ал. 3 от АПК, в полза на ответника следва да се присъди сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение, определено по реда на чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ, във връзка с чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ, субсидиарно приложими на основание чл. 144 от АПК.

Предвид гореизложеното, Административен съд –Бургас, втори състав, на основание чл. 172, ал. 2 от АПК,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „1 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 203843328 с адрес гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Твърдица“ № 9, представлявано от Н. Д. Б, чрез адв. М.А. от Адвокатска колегия гр. Бургас с адрес на кантората гр.****, ул. „***“ № *, ет. * против Решение № 1494/06.06.2018 год. на Директора на дирекция „Център за административни услуги Освобождение“ при Община Бургас.

ОСЪЖДА „1 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 203843328 с адрес гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Твърдица“ № 9, представлявано от Н. Д. Б. да заплати на Община Бургас сумата от 100,00 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: