ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети септември                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 1563 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „1 България“ ЕООД, редовно призован, се явява адв. А., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на ЦАУ „Освобождение“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Т., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „1 България“ ЕООД против решение № 1494/06.06.2018 г. на директора на ЦАУ „Освобождение“ при Община Бургас, с което е прекратено считано от 01.06.2018 г. действието на разрешение № II-зона 003771/30.01.2017 г. за поставяне на временен преместваем обект – павилион по позиция № 49 по годишната схема на гр. Бургас в близост до ************. 

 

адв. А.: Уважаеми г-н председател, поддържам жалбата, така както е депозирана. По повод на решението, което обжалваме, искам да обърна вниманието Ви на обстоятелството, че обжалваното решение е взето въз основа на решение на комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти на Община Бургас. По отношение на тази Наредба при едно скорошно дело, заведено от браншови организации против определени текстове от тази Наредба представям за сведение решение от 25.07.2018 г. на Административен съд гр. Бургас, с което е отменен текст на въпросната Наредба, който считам, че касае настоящия казус - изречение трето на чл. 8, ал. 2 от Наредбата. На основание издаването му и на това, че решението е първоинстанционно предполагам, че е обжалвано, което значи, че не е влязло в сила и евентуално ще чакаме произнасянето на ВАС. В тази връзка ще си позволя да поискам спиране на настоящето производство до влизане в сила на решението, което представям по отношение на определените текстове от Наредбата за преместваеми обекти. Считам, че тези текстове касаят настоящето производство, защото отменените текстове касаят както състава на комисията, така и обвързаността на решението на комисията с решението на директора, който издава въпросните решения за поставяне или премахване на тези преместваеми обекти. В случай, че се потвърди това решение и тези текстове на Наредбата бъдат отменени според мен решенията, взети в този състав на комисията, и по тези правила биха били не само незаконосъобразни, а дори - нищожни. Ето защо моля настоящето производство да се спре до произнасяне на последната инстанция по делото и евентуално на влизане в сила на представеното решение. Други доказателствени искания нямам.

 

юк. Т.: По отношение доклада на съда нямам възражения. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. По искането на колегата за спиране на настоящето производство се противопоставям, тъй като решението на директора на Териториалната дирекция е издадено през м. юни 2018 г., а решението, което се представи в днешно съдебно заседание, е от 25.07.2018 г. Освен това то не е окончателно, не е влязло в сила. Тези текстове дори и да бъдат отменени ще бъдат отменени занапред. Не могат да отменят всички решения на директора, взети преди тази дата. Считам, че искането за спиране на настоящето производство е неоснователно.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

По отношение формулираното искане за спиране на настоящето производство предвид наличието на твърдян друг съдебен спор - оспорване на определени текстове от Наредбата на Община Бургас, касаеща преместваемите обекти, съдът намира така формулираното искане за неоснователно, доколкото оспореното решение е постановено преди отмяна на цитираните текстове с влязъл в сила съдебен акт. Отмяната на текстове от Наредбата би имала действия занапред и по никакъв начин не би се отразила върху законосъобразността на оспореното решение, което е постановено преди тази промяна.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

отхвърля искането за спиране на настоящето производство.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. А.: Уважаеми г-н председател, моля да отмените обжалвания административен акт на основания, посочени в жалбата. Допълнителни основания ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок. Представям списък на разноските и договор за правна помощ.

 

юк. Т.: уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че обжалваният административен акт е правилен и законосъобразен, издаден от компетентен орган в кръга на неговите правомощия. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,36 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: