О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  2536 /03.11.2008 година гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, единадесети състав, на трети ноември две хиляди и осма година, в закрито заседание, в следния състав:

съдия: В.Е.

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело № 1562/2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството пред Бургаски административен съд е образувано по жалба от И.Й.С. и Д.А.С. ***, в която се иска прогласяването на нищожност на отказ на кмета на община Бургас, обективиран с писмо изх. № 94-Д-1035/05/29.07.2008 година на общината.

След като се запозна със съдържанието на писмото (лист 8-9) и материалите по  делото, съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството прекратено по следните съображения.

В жалбата, в обща форма, се излага хронологията на искане, отправено от жалбоподателите до община Бургас  - за обезщетение, чрез извършване на замяна на техен недвижим имот с недвижим имот, за който се твърди, че е собственост на общината.

Писмото на кмета, което се оспорва, има информативен характер. В него е преразказана същата хронология, като е обяснена обективната невъзможност на общината да удовлетвори искането на жалбоподателите. Безспорно, авторът на писмото е административен орган, но в него не се съдържа властническо волеизявление на кмета или отказ за извършването му. С писмото не се създават права или пък задължения за И.С. и Д.  С., нито се засягат вече съществуващи такива. Оспореното писмо не е административен акт и не подлежи на оспорване.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Й.С. и Д.А.С. *** против писмо изх. № 94-Д-1035/05/29.07.2008 година на кмета на  община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1562/2008 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

СЪДИЯ: