ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1561 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО ТУР С“ АД, представлявано от законния си представител Е.Б., редовно и своевременно призован, не се представлява от законния си представител. Изпраща процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по оспорването - КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован,   изпраща като представител адв.Й., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Й.: Дда се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, с ЕИК 102004621 със седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул.“Ал. Стамболийски“ № 170, представлявано от Е.Б., чрез адвокат М.С. против Заповед № 8-Z-781/11.06.2018г. на Кмета на Община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Бетонова площадка с електромерно табло и излази за водоснабдяване“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.34.23, м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

 

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.С.: Нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания. Поддържам искането за експертизата. Ще внесем депозита. Имам и други други доказателствени искания. Моля да бъдат разпитани двама свидетели, като един при режим на довеждане- Р., а другия при режим на призоваване- Р.И.Я.от кв.Меден рудник. Ще представя адреса допълнително. Този свидетел,  Р.И.е участвал в приемателна комисия на всички къмпинги. В самите протоколи пише, че е представена проектна документация за въвеждане в експлоатация. В община Созопол е имало пожар и наводнения. В Община Созопол става ясно, че липсва проектна документация, а има протокол за приемане и  въвеждане в експлоатация за к-г „Златна рибка”. Има приемателна комисия от шест човека, единия от тях е Р.Я.. Той може да каже  и за другите. В този протокол пише, че приемат  к-г „Златна рибка” въз основа на  документация-протоколи, проекти и др. и те тогава въз основа на тези документи. Ще установя с едно удостоверение  от ПБЗН,  че действително е имало пожар. Същевременно ще моля процесуалния представител на Община Созопол да заяви дали се намират документи, а свидетеля ще докаже какви документи е имало на тази приемателна комисия.

АДВ.Й.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Считаме, че  е налице основанието по чл.148, ал.1 от ЗУТ. Моля да се приеме приложената към административния акт преписка, свързана с неговото издаване. Нямам възражение по доклада на съда. Относно доказателствените искания не се противопоставяме на искането за експертиза. Настояваме да бъде наложена санкция на дружеството, поради неизпълнение на указанията  и неспазване на принципа за бързани и икономия на процеса. Относно разпита и свидетелските показания, с оглед изявленията считам, че същите са   неотносими, защото не могат със свидетелски показания да се установяват достоверност на писмени документи. Моля, да се има предвид, че е ирелеватно за съществото на спора са обстоятелства свързани с придобиването на собственост, която не е налице,  включително и на сградите по реда на приватизацията. Моля, да имате предвид, че в мотивите на съда и доказателствата е видно, че имота е частна собственост. В него сега, а не в минало време към момента на установяване на нарушението е извършено строителство на площадка и то от жалбоподатяеля. В този смисъл се касае за  законност на сега извършеното строителство, а не за факти и обстоятелства за минало време, които са ирелевантни за  предмета на спора и твърдяното нарушение по смисъла на ч.148 ЗУТ. Наред с това, да се има предвид,  че по пътя на експертизата, чрез вещото лице след запознаване с наличната документация може да се установят фактите и обстоятелствата.

АДВ.С.: Свидетелят Ройчев ще установи годината на построяване. Кога е изпълнена площадката и от кого?

АДВ.Й.: Това  е строителство в частен имот.

АДВ.С.: Не изгубените документи, а тяхното съдържание, а изгубването ще установим с удостоверение,  въз основа на което да се снабдим с друго такова от Пожарната  в Бургас имало ли е пожари и наводнение в Община Созопол и през кои години. Правен ли е опис на изгубени и унищожени документи. Ние ще доказваме не самото изгубване, а съдържанието на тези документи.

АДВ.Й.: Какви документи се търсят?

АДВ.С.: Проектна документация, строително разрешение и др.Депозитът за експертиза ще внесем в 3 дневен срок.

Съдът намира във връзка с доказателствените искания, че същите  следва да бъдат уважени частично.

Съдът счита, че следва да бъде допуснат до разпит при режим на довеждане посочения свидетел, който да установи времето на изграждане на  строежа, предмет на оспоренета заповед.

Съдът намира за неоснователно искането да бъде допуснат до разпит  като свидетел Р.Я., тъй като съгласно чл.161, ал.1 от ГПК свидетелските показания са недопустими по отношение на съдържанието на официални писмени документи.

Предвди изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане един свидетел– Д. Р..

НЕ УВАЖАВА искането да бъде допуснат до разпит свидетелят Р.И.Янев.

ДАВА възможност на  жалбоподателят да внесе определения депозит от 400 лв в три дневен срок, съобразно направеното от адв.С. изявление в съдебно заседание.

АДВ.Й.: Няма да поставям въпроси към вещото лице. Не оспорваме обстоятелството, че през годините в Община Созопол е имало пожари и наводнения, които сами по себе си евентуално да са довели до липса на конкретен архив, с оглед на което правя настоящето с цел да се спести процедурата за установяване от Пожарната с удостоверение, което колегата иска. Ние не оспорваме този факт.

АДВ.С.: Ние имаме  документи, протокол от който става ясно, че на приемателната комисия, приемала къмпинга са представени документите по чл.17 от Наредба №6 за приемане на обектите-заповедна книга, проектна документация и протоколи. Тези документи липсват в Община Созопол и моля да бъде допуснат въпрос към вещото лице съхраняват ли се в Община Созопол. Става въпрос за това, че тези документи липсват. Моля вещото лице да установи това, да отговори на въпроса, описаните в протокол на приемателната комисия за въвеждане в експлоатация. Ще доказвам, че тези документи  липсват в Община Созопол,  това да го установи вещото лице – изгубени ли са или унищожени. Допустим е разпита на Р.Я.. Оттеглям искането за издаване на съдебно удостоверение,  с което да се снабдим  от  Община Сопозол с друго такова, но държим да бъде допуснат до разпит Р.Я., тъй като в случай когато се докаже, че документите са изгубени или унищожени са допустими свидетелски показания за установяване на тяхното съдържание.

          АДВ.Й.: Поддържам искането да наложите глоба. Моля да имате предвид, че с оглед установяване на ноторно известния факт  не е необходимо издаване на удостоверение за безспорони факти и Ви моля да  имате предвид, че разпита на свидетеля касещ годината на извършване на строителството, съответно и искането за втория свидетел не доказва законност на строителство, което се твърди, че е извършено от „Хелио тур с“ АД, и което само по себе си не касае минали събития. Моля след направените от страната изявления да се произнесете с определение относно искането ми за налагането на глоба. Второ, във връзка с искането за издаване на съдебно удостоверение, което да послужи пред пожарната и трето категорично и  ирелевантно за спора е разпита на Р.Я.за документация, който въпрос е поставен за изследване на назначената по делото експертиза. А липсата на документация и факта, че не са предприети действия от страна на жалбоподателя за узаконяване не оправдава действията по съществото на спора.

АДВ.С.: Предмет на доказване е законосъобразността. Едни документи, които са били представени на приемателна комисия и обекта е пуснат в експлоатация.

Съдът намира, че делото не е  ияснено от фактическа страна, поради което

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.11.2018 година от 11:20 часа, за която дата и час страните се считат  редовно уведомени.

 

След внасяне на депозита делото да бъде предоставено на вещото лице.

 

Определя срок да изготвяне и представяне на заключението по експертизата в съда не по-късно от седем дни преди насроченото за 05.11.2018 година  съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:22 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: