ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и четвърти септември           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1561 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Алфа трейд пропъртис” ЕООД, редовно уведомен,  се явява адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от старши  юрисконсулт Б., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Т. К.” ЕООД, редовно уведомени, се представляват от адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „К.Д.А.”, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Димис” ЕООД, редовно уведомени, не изпращат представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Кеш адванс” ЕООД, редовно уведомени, не изпращат представители.

 

АДВОКАТ В.: По хода на делото предоставям на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Считам че не са налице процесуални пречка да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ОБРАЗУВАНО е по жалба на „Алфа трейд пропъртис” ЕООД против Заповед № 735/12.05.2015 г. на Кмета на Община Несебър, с която е определен за спечелил участник в конкурс за отдаване по наем за срок от пет години на търговски обект № 1.2, находящ се в Базар „Пристанище” гр.Несебър, класирания на първо място участник „Кеш Адванс” ЕООД.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и доказателствата с нея.

 

АДВОКАТ В.:          Уважаема госпожо Председател, след запознаването с преписката по образуваното по жалба на моя доверител административно производство установих, че същата е непълна, което съставлява съществена пречка за правилното Ви произнасяне и разкриване на обективната истина по повдигнатия правен спор, а именно липсват пликовете, които съгласно Наредбата и по-точно раздел „Публично оповестени конкурси” (стр.167 от делото) чл.90 визира императивно изискване, формално юридическо изискване относно начина, по който се оформят пликовете от кандидатите и това императивно изискване, което е доразвито в условията за провеждане на конкурса (стр.19-21 от делото), на няколко места изрично са поставени изисквания относно размера, начина на оформяне на пликовете, малките пликове, които съдържат ценовите предложения и офертите и спазването или респ. неспазването на тези изисквания води до допускане или недопускане до участие на участниците в конкурса. Най-важното изискване относно депозирането в срок на големите пликове от кандидатите може да бъде проверено единствено и само ако общината представи въпросните пликове, които считам, че са част от документацията по осъществяването на процедурата и провеждането на конкурса. Освен това, ако допуснете и приемете задължаването на общината да допълни преписка с всички тези пликове от кандидатите, Ви моля да допуснете и задължаването на ответната страна да представи списъка с поименно гласувалите  въпросното решение № 944 на Общински съвет Несебър (стр.13 от делото), предвид на това, че в самото решение е посочено, че списъкът с поименно гласуване е неразделна част от това решение. И още една молба, с оглед допълване на доказателствения материал. На стр. 21 от делото е посочено сред условията за провеждане на конкурса изискване, цитирам: „В комисията се включва пет общ съветници…, поне един правоспособен юрист от общинската администрация и, подчертавам, квалифицирани специалисти с практически опит в съответствие с предмета на сделката.” Моля да задължите Кмета на Община Несебър, като ответна страна по настоящото производство, да представи доказателства за изпълнението на изискването, което самият кмет е поставил като условие за провеждане на този конкурс, след което Ви моля да ни предоставите възможност да се запознаем с доказателствата, представени от Община Несебър, за да можем да конкретизираме всички наши елементи от оспорването на въпросната заповед, предмет на този спор.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата.

Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Не възразявам по така направените доказателствени искания. Оригиналите на документите се намират в Община Несебър. Представили сме административната преписка, която действително не съдържа копия от пликовете – и големите, и малките, така както е по изискването за конкурсните книжа.

 

По доказателствените искания съдът счита, че следва да даде възможност на ответника да попълни административната преписка с липсващите доказателства, като даде възможност на жалбоподателя след представянето им да се запознае с тях и да вземе становище, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Несебър в 14-дневен срок от днес да попълни административната преписка с големите и малките пликове на участниците в оспорвания конкурс със списъка на поименно гласували на решение № 944 на Общински съвет Несебър, както и с доказателства за квалификацията и практическия опит в съответствие с предмета на сделката на служителите на общинската администрация, участващи в комисията за провеждането на конкурса.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.12.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: