ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 19.01.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на деветнадесети януари                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1561 описа за 2008 година

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, „Аетос газ” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв. Г, надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., надлежно упълномощена с представено от днес пълномощно.

Вещото лице Р.Ш., се явява лично.

Вещото лице Н.Р., се явява лично.

 

По хода на делото:

АДВ. Г.: Моля да бъде даден ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т: Да бъде даден ход на делото.

 

Съдът с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба на „Аетос газ” ООД против решение  на Началника на митница Бургас, обективирано в писмо с изх. № 2603-0872/18.09.2008 г. за отказ за възстановяване на сумите по ЕАД № 08BG001000H41590/200807016.

 

АДВ. Г.: Поддържам жалбата. Жалбата е подадена против решение на Началник на Митница Бургас, обективирана в цитираното писмо. Представям документи, които вече са приложени към преписката, но без превод. Това са договор за продажба от 02.04.08 г.,  коносамент за превоз на процесния автомобил, експортно удостоверение за собственост и първоначално оригинално удостоверение за собственост, с препис за ответната страна.

Нямам възражение да се изслушат заключенията на вещите лица. Запознат съм със заключенията.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорваме жалбата. Нови писмени доказателства няма да сочим. Моля да бъдат допуснати до разпит служителите оформили вноса на процесния автомобил - лицето от отдел „Тарифна политика”, който е определил тарифния номер и митническата стойност на стоката и лицето, което е оформило вноса и освободил стоката. Свидетелите ще установяват конкретно каква проверка са извършили, дали тя е само документална или има извършено допълнително замерване на автомобила при определяне на тарифния номер.

Представям и моля да приемете доказателствата, които бяхме задължени да представим – заповед № 6627/28.05.2001г. и заповед № 14527/30.11.2001г. на директора на Агенция „Митници”. Писмото е подписано от зам. началник на Митница Бургас – К. Д.

АДВ. Г: Противопоставям се на така направеното искане. Считам, че разпит на посочените свидетели за установяване на обстоятелствата е неотносим към предмета на настоящия спор. Разпит за това какви документи са представени е несъстоятелно. Тези документи, които са били представени се намират в преписката, представена от Митница Бургас. На следващо място разпит на свидетел за оформяне на автомобил при режим внос също е неотносим към настоящия спор, тъй като е направено отделно искане за възстановяване на митни сборове, а ответната страна не твърди, че компетентният орган по този повод е било извършвано или не е било извършвано замерване. Очевидно е, че по настоящото дело този въпрос ще бъде установен с допуснатата от Вас съдебна авто-техническа експертиза. Това е спорният момент и не виждам с какво от разпита на свидетел ще бъде изясняван спора.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предоставям на съда.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документните, изпратени от административния орган като административна преписка до съда, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя и процесуалния представител на ответника писмени документи, описани по-горе в протокола.

АДВ. Г: Моля да задължите процесуалния представител на ответната страна да установи кой факт ще доказва със свидетелските показания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т: Свидетелите ще установяват това дали е направен технически контрол или е извършена само документална проверка.

АДВ. Г: Възразявам срещу така направените искания.

Винаги когато се извършва митническа проверка се съставя протокол, който има задължителни реквизити по ЗМ. Липсата на такъв протокол прави невъзможно доказването със свидетелските показания. За първи път чувам това да се прави със свидетелски показания.

 

Съдът, по направеното искане от процесуалния представител на ответника за допускане на свидетелски показания по делото на лицата, подписали се на митническата декларация, с която е оформен вноса на процесния автомобил като осъществили контрол на митническото учреждение, намира същото за недопустимо предвид обстоятелството, че целяните за доказване факти следва и могат да бъде осъществени с представяне на писмени доказателства по делото, но не и със свидетелски показания, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за допускане на свидетелски показания по делото.

 

Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещите лица и разпит на вещото лице Р.Ш., както следва:

 

Р.К.Ш. – 50 г., български гражданин, семеен, неосъждан, без родство и отношение със страните, предупреден за отг. по чл. 291 от НК.

Н.В.Р. – 61 г., български гражданин, неосъждан, без отношение със страните, предупреден за отг. по чл. 291 от НК.

Обещават да дадат безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Поддържам така представеното заключение.

 

АДВ. Г: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ш. по съдебно – икономическата експертиза при възнаграждение в размер на 250 лв., платимо от внесения депозит.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице Н.Р..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Поддържам така представеното заключение.

 

АДВ. ГОСПОДИНОВ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. на въпроси на ЮРИСКОНСУЛТ ТАШКОВА:

Посочил съм в експертизата замерване на междуосовото разстояние на автомобила, замерване дължината на каросерията, както е посочено в т. 1. По т. 2 съм извършил оглед на автомобила по трансмисия и окачване на автомобила на канал. Правил съм пътно-техническа експертиза за проверка на предавателните числа на автомобила, тъй като няма ръководство за експлоатация на автомобила.

Посочил съм 1,67 дължината на товарната каросерия. Ширината е 1,30, а 3,30 е дължината, междуосовото разстояние.

Липсва дължина на товарния обсег, но технотеста е задължителен за страната ни, за европейския съюз от 2007 г. - бр. 57 ДВ от 13.07.2007 г. Валиден е за целия европейски съюз. Пише, че е товарен автомобил.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ТАШКОВА: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Р. по съдебната авто-техническа експертизи при възнаграждение в размер на 250 лв., платимо от внесения депозит.

 

АДВ. ГОСПОДИНОВ: Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ ТАШКОВА: Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед заявеното от страните и като намери, че делото е изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. ГОСПОДИНОВ: Моля да отмените обжалвания пред Вас акт поради обстоятелството, че събирането на митни сборове не е въпрос на дискреционна власт на административния орган. Моля да постановите решение по същество, с което да отмените обжалваният административен акт и да постановите връщане на недължимо платени вносни митни сборове така, както е посочено в жалбата.

Подробни съображения ще изложа в писмено становище.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ТАШКОВА: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че правилно е отказано възстановяване на публични държавни вземания предвид факта, че при обмитяването на автомобила митническите органи са се уповавали на данни, представени от декларатора и данни взети от информационните системи относно вида и марката на автомобила. Митническата декларация е подписана собственоръчно от лицето, където той трябва да посочи данни и носи отговорност за същата. В декларацията е упоменато, че автомобила е товаро-пътнически, като в клетка 31 от същата е упоменал какъв е модела, вида, марката, при което е определен тарифен № 0873 и като така са начислени публични държавни вземания. По този тарифен номер се дължат акцизи.  Едва след като стоката е обмитена, тогава се извършва регистрация в КАТ и съответно технотест, при което е посочен друг тарифен номер. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: