ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети ноември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:  Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1560  по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

За ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Манев.

 

За ОТВЕТНИЦИТЕ Кмет на Община Приморско и Главен архитект на Община Приморско, редовно призовани, се явяват адвокат Д. и адвокат К., с пълномощни по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“, редовно призован, представител не се явява.

         

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№10655/09.10.2017г. от РДНСК-Югоизточен район, изисканите доказателства, а именно констативен протокол от 20.05.2016г., ведно с цялата административна преписка по издаването му /л.190-л.229/.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.10698/10.10.2017г. от РИОСВ-Бургас, в което е се заявява, че няма налична преписка касаеща инвестиционно предложение „Външно кабелно ел. захранване 1 кV в УПИ 58356 в ПИ 58356.50.21 по КК на гр.Приморско в местност „Аркутино“, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ –четвърта категория на името на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“, както и ПИ 58356.50.21 попада в защитена зона Ропотамо с BG 0001001 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона комплекс Ропотамо BG 0002041, има пясъчни дюни с код * 2130- неподвижни дюни с тревна растителост /сиви дюни/ и с код *2180 - облесени дюни.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№10813/13.10.2017г. от АГКК- Бургас, с което са изпратени изисканите документи под опис /л.233-л.237/.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат така представените писмени доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените доказателства, но считаме че следва да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, като моля да ни бъде дадена възможност да формулираме задачите с нарочна молба.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат представените доказателства. Моля да ни предоставите възможност да формулираме въпроси към експертиза.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предоставям на съда по искането за експертиза.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от РДНСК и СГКК гр.Бургас писмени доказателства.

 

ДАВА възможност на процесуалните представители на ответниците в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание, да формулират въпроси по исканата съдебно-техническа експертиза, по допускането на която съдът ще се произнесе в закрито заседание, след постъпване на въпросите и изразяване на становище по тях от страните по делото.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2018г. от 11.20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: