ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1560  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Стоянова.

 

За ОТВЕТНИЦИТЕ Кмет на Община Приморско и Главен архитект на Община Приморско, редовно призовани, се явяват адвокат Д. и адвокат К., с пълномощни от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“, редовно призован, представител не се явява.

 

СЪДЪТ докладва ПОСТЪПИЛО писмено становище по електронната поща с вх.№10079/26.09.2017г. от заинтересованата страна Международна фондация „Св.св.Кирил и Методий”, с което се оспорва протеста като недопустим и неоснователен.

         

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по протест на Окръжна прокуратура Бургас против заповед №741/14.10.2009г. на кмета на Община Приморско  и разрешение за строеж №106/14.10.2009г. на главния архитект на Община Приморско, с искане за прогласяване на тяхната нищожност.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваните административни актове.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура Бургас. Считам, че е неоснователно твърдението изразено в становището на занитересованата страна, че е недопустим протеста, поради изтекъл преклузивен срок, тъй като при оспорване на административен акт, с твърдение, че същия е нищожен, такива срокове не съществуват.

Имам доказателствени искания, а именно моля да укажете на началника на ЮИР-РДНСК Бургас да приложи пълната преписка по издаване на констативния протокол за наличието на нарушение на заповед № 741/14.10.2009г. на кмета на Община Приморско, касаещо одобрения парцеларен план и разрешение за строеж №106/09.06.2009г. на главния архитект на Община Приморско.

Моля да изискате и укажете на РИОСВ- Бургас да представи справка дали е извършван ОВОС по реда на глава 6 на ЗООС, по отношение на ПУП одобрен със заповед № 741/14.10.2009г. на кмета на Община Приморско, което касае парлецарен план, както и оценка за съвместимост на инвесткицонното предположение.

 

АДВОКАТ К.: Считаме, че протестът е неоснователен, тъй като няма изискване за екологична оценка или ОВОС, тъй като в настоящия случай промяната на парцеларния план и строителното разрешение не попадат в обхвата на ЗООС, тъй като нито една от дейностите не е включена в приложение 1 и 2 от Закона. Видно е от представената преписка и от скицата по приемането на парцелания план, че изграждането на трасето за полагане на кабелите е по трасето на пътя, същото попада в обхвата на пътя, т.е. в земната площ на самото пътно платно, в частта засягаща банкета и тротоарната площ. Този път е част от Републиканската пътна мрежа и е съществуващ и въведен в експлоатация много преди изменението на този план и не е част от одобряването. Моля да имате предвид, че имот с идентификатор №58356.50.21 по КК на гр.Приморско е път от Републиканската пътна мрежа. Следва да се има предвид и че сградите за които се отнася захранването също са изградени много преди одобряването на парцеларния план. В този смисъл там строителството е извършено много преди влизане в сила на ЗООС и ако се касае за изискване на самия имот, там вече е урбанизирана територия и самия път представлява такава територия също, поради което не се е изисквало екологична оценка. В крайна сметка не се сочи какво е значителното въздействие, какво би било оказано върху околната среда. Считаме, че със сигнала до Прокуратурата, началника на ЮИР-РДНСК прави заобикаляне на закона, тъй като строителното разрешнеие и проектите, включително и ПУП-парцеларен план са му обявени и той е бил запознат с тях и е следвало да вземе отошение още към момента на тяхното одобряване. Позовавайки се на проверка по ЗУЧК, недопустим е сигнала за строителното разрешение и ПУП-парцелен план и в този смисъл и самият протест се явява недопустим и неоснователен.

Ако не спорим, тъй като от приложения парцеларен план - графична част е видно, къде преминава трасето, къде е пътя, ако не спорим, че минава там и не засяга каквито и да е дюни, нямаме доказателствени искания. Видно е от къде преминава, ако не може да се разчете парцеларния план, ще искаме съдебно-техническа експертиза от вещо лице геодезист, което да посочи от къде преминава трасето, дали е в площта на пътя или не.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам протеста като неоснователен и се присъединявам към казаното от колегата. Считам, че действията на началника на РДНСК-ЮИР Бургас, с които се сезира главният прокурор респ. Окръжна прокуратура Бургас, която да протестира одобрения ПУП и разрешение за строеж са недопустими. Считам, че по този начин началника на РДНСК-ЮИР Бургас, злоупотрбява със своите права, тъй като съгласно чл.156 от ЗУТ на него му е било съобщено разрешението за строеж и той е извършил проверка отосно неговата законосъоразност и съотсветствието му с ПУП. След като е извършил тази проверка и не го е отменил, разрешението за строеж е влязло в сила и в този смисъл последващите действия на началника считам за незаконосъобразни.

Относно доказателствените искания на Окръжна прокуратура Бургас, не възразявам, тъй като чух че там се иска съответно някаква информация от РИСОВ-Бургас, с която да отговори дали е изготвяна екологична оценка, съответно за този ПУП и разрешението за строеж. В тази връзка към настоящия момент аз считам, че не е необходимо да искаме допълнителни доказателства и смятам, че след като получим информация от РИОСВ-Бургас, едва тогава може да ангажираме допълнителни доказателства във връзка с отговора, който се получи.

 

АДВОКАТ К.: Следва да се има предвид, че специализираните карти за дюни са изготвени и приети през 2014 г. мисля и няма как да се вземе картен материал от 2014г. и да го отнесем към 2009г., защото няма да даде представа за фактическото положение през 2009г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направените доказателствени искания, като моля да се изиска от АГКК-Бургас специализираната карта на пясъчните дюни по отношение на този имот, за да бъде установено дали попада там.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с пропеста и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА РДНСК-ЮИР в 7-дневен срок от уведовяването да  представи констативен протокол от 20.05.2016г. за извършена проверка на разрешение за строеж №106 от 14.10.2010г. на Община Приморско, ведно с всички писмени доказателства съдържащи се в административната преписка.

 

ЗАДЪЛЖАВА АГКК-Бургас в 7-дневен срок уведомяването, да представи извадка от специализираната карта и регистри на обекти по чл.6, ал.4 и ал.5 от ЗУЧК касаеща  ПИ 58356.50.21, както и да посочи изрично попадат ли в този имот пясъчни дюни и каква част от него са те.

    

ЗАДЪЛЖВА РИОСВ-Бургас в 7-дневен срок от уведовяването да  представи справка относно дали е извършван ОВОС по реда на глава 6 на ЗООС по отношение на ПУП одобрен със Заповед №741 от 14.10.2009г. на кмета на Община Приморско, което касае парлецарен план, както и оценка за съвместимост на инвестиционното предположение. Към искането да се приложат обжалваните заповед и разрешение за строеж.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.11.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: