О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/17.07.2012 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на седемнадесети юли, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 1560/2012 година.

 

Производството е по чл.121 ал.5 във връзка с ал.4 от ДОПК.

Образувано е по искане на старши публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки (с постановление № ИТ-00-4570/05.04.2012 година) по повод извършвана ревизия на “Меван” ЕООД – Бургас с ЕИК 201737874.

В искането се излагат мотиви на публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП относно необходимостта от ново удължаване на срока на действие на вече наложените обезпечителни мерки – а именно – значителния размер на публичноправното задължение, текущо установено в хода на ревизията.

След като се запозна със съдържанието на искането и доказателствата, приложени към него, съдът приема от фактическа и правна страна следното.

По отношение на “Меван” ЕООД е налице ревизионно производство, във връзка с което са наложени обезпечителни мерки – запор по банкови сметки, с оглед предполагаемия размер на публичноправното задължение на дружеството  -  818 500 лева, както и с оглед предотвратяване на възможността за осуетяване или значително затрудняване на събирането на установените данъчни задължения.

Съгласно чл.121 ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. Според чл.121 ал.5 от ДОПК, съдът проверява наличието на условията по ал. 1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал. 3 и се произнася с определение в 14-дневен срок от постъпването на искането. Ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.

В настоящия случай, искането за продължаване срока на наложените обезпечителни мерки е направено от компетентен орган и в предвидената от закона форма. Искането е обосновано с необходимите доказателства, поради което съдът приема, че е основателно и следва да се уважи. Видно от доказателствата по делото – ЗВР № 1201092/21.06.2012 година, ревизията следва да завърши до 20.07.2012 година. Като съпостави така определената продължителност на ревизията със сроковете по чл.117 – 119 от ДОПК, съдът приема като приблизителна дата за издаване на ревизионен акт 31.08.2012 година.

По изложените съображения, на основание чл.121 ал.5 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

УВАЖАВА искането за продължаване срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № ИТ-00-4570/05.04.2012 година.

 

ОПРЕДЕЛЯ нов срок на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № ИТ-00-4570/05.04.2012 година – до 31.08.2012 година.

 

Определението е окончателно.

 

 

 

СЪДИЯ: