О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  865            17.04.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на седемнадесети април две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 155 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Койдормазов 2011“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Ангел Димитров“ № 38, представлявано от управителя К.Г.Г.против решение № 1699 от 31.10.2017 г., постановено по НАХД № 2008/2017 г. на Районен съд – Бургас.

Съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено по следните съображения:

Оспореното решение е съобщено на касатора на 9.11.2017 г., видно от съобщение на л. 42 от НАХД № 2008/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас, като съобщението е получено лично от управителя на „Койдормазов 2011“ ЕООД. Жалбата против решението е подадена на 13.12.2017 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл. 211, ал.1 АПК, жалбата се подава чрез съда, постановил решението в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено. Този срок е посочен както на самото решение, така и на съобщението, че решението е изготвено.

В конкретния случай, жалбата е следвало да бъде подадена най- късно до 23.11.2017 г. (четвъртък, работен ден).

При това положение, към 13.12.2017 г., когато е подадена касационната жалба, правото на жалба е било преклудирано.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 215, т. 3 от АПК, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба, подадена от „Койдормазов 2011“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Ангел Димитров“ № 38 против решение № 1699/31.10.2017 г. по НАХД № 2008/2017 г. на Районен съд Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 155/2018 г. по опис на Административен съд Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС гр. София с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                           2.