О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

        140                     26.01.2017 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                      ХІІІ-ти състав,

На двадесет и шести януари                                        две хиляди и седемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

Председател:       Таня Евтимова

Членове:           1. Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

Секретар: С.Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно административно дело № 155 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното

 

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, по аргумент от т.8 от Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015г. по тълк.д.№ 2/2014г. по описа на ВКС, на Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.

Образувано е по частна жалба на адв.Г.П., служебен защитник на С.Д.Б., ЕГН-**********, лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в ЗО“Строител“, към Затвора-Бургас, против протоколно определение № 2 от 03.01.2017г., постановено по НЧД № 7276/2016г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане подадената от него жалба против заповед № 1255/13.12.2016г. на началника на Затвора-Бургас и е прекратено производството по делото. Иска се отмяна на определението и връщане на делото на районния съд за разглеждане на делото по същество. Направено е искане и за разпит на един свидетел, който имал впечатления за начина на връчването на оспорената заповед.

Частната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок, но разгледана по същество е неоснователна.

 С обжалваното определение Районен съд гр.Бургас е прекратил производството по НЧД № 7276/2016г., като е приел, че жалбата на С.Б. е насочена против заповед № 1255/13.12.2016г. на началника на Затвора-Бургас. С тази заповед на лишения от свобода на основание чл.101, т.7 от ЗИНЗС е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Съдът е посочил, че доколкото заповедта е редовно връчена на лицето на 13.12.2016г., видно от отбелязването в нея, както и е посочено, че подлежи на обжалване пред съответния районен съд в 3-дневен срок, то същата е влязла в сила на 17.12.2016г., а жалбата е подадена пред администрацията на затвора на 21.12.2017г., поради което се явява просрочена и на това основание е оставена без разглеждане.

Определението е правилно.

Със заповед № 1255/13.12.2016г. на началника на Затвора-Бургас, на частния жалбоподател Б. е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“ на основание чл.101, т.7 от ЗИНЗС.

Съгласно чл.111, ал.1 от ЗИНЗС заповедта за дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия подлежи на обжалване пред районен съд по местонахождението на затвора в три дневен срок от обявяването й. При тези данни правилно Районен съд-Бургас в оспореното протоколно определение е приел, че депозираната жалба срещу заповед № 1255/13.12.2016г. на 21.12.2016г. се явява недопустима за разглеждане, тъй като срокът за оспорване на заповедта е изтекъл на 16.12.2016г. (петък-присъствен ден). Депозираната на 21.12.2016г. жалба от Б., т.е. пет дни след изтичане на срока за оспорване се явява просрочена, поради което и правилно с оспореното определение жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството по делото.

Съдът на основание чл.234, ал.2 от АПК намери, че не е необходим разпит на свидетел пред касационната инстанция за установяване на обстоятелствата при които е била връчена заповедта, тъй като по делото има данни, че на 13.12.2016г. освен, че му е била връчена заповедта, лишеният от свобода С.Б. е бил изслушан от началника на затвора във връзка с извършеното от него дисциплинарно нарушение на 08.12.2016г., за което е съставен нарочен протокол, подписан и от Б.. В тази връзка за настоящият съд няма съмнение, че частният жалбоподател е бил надлежно уведомен за издаването на процесната заповед, за което също надлежно се е подписал.

Мотивиран от изложеното, Административен съд - Бургас,  ХІІІ-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ в сила протоколно определение № 2 от 03.01.2017г., постановено по НЧД № 7276/2016г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

Определението е окончателно

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

                       2.