ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети април                                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 155 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МБАЛ-Айтос” ЕООД, редовно призован, представлява се от гл. юрисконсулт на Община Айтос - Г.С., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Регионална здравноосигурителна каса – Бургас, редовно призован, представлява се от ст. юрисконсулт С.К., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от „МБАЛ-Айтос” ЕООД против Писмена покана с изх. № 29-02-13/06.01.2016 г., издадена от директора на РЗОК-Бургас, в която е посочено, че изпълнителят е длъжен да възстанови неоснователно получена сума в общ размер от 1260 лв.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Поддържам жалбата на изложените в нея основания и моля съда да приеме и приложи към делото представените доказателства с жалбата.

         Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. 

Моля да приемете по опис доказателствата, подробно описани в писмото, което ще представя, от които е видно, че дейностите подписани и описани в атакуваната покана са отчетени от лечебното заведение и същите са заплатени.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Представените в днешно съдебно заседание документи са ми известни. Не желая да ми се предоставя възможност да се запозная със същите. Не се противопоставям да бъдат приети като доказателства.

 

         Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

         С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания и предвид изричното изявление на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля съда да отмени изцяло като неправилна и незаконосъобразна писмената покана за възстановяване на неоснователно получени суми поради факта, че е издадена въз основа на нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправния закон, като се съобразите с изложените мотиви в жалбата ни.

         Моля да ни бъдат присъдени и съдебно-деловодни разноски, в т.ч. и юрисконсултско възнаграждение съгласно минималните размери.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаеми административен Съдия, моля да се произнесете с решение, с което да отхвърлите предявената жалба като неоснователна и недоказана и оставите в сила Писмена покана с изх. № 29-02-13/06.01.2016 г. като незаконосъобразна.

Моля да приемете писмени бележки, в които съм изложила съображения.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,38 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: