Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    540               /19.03.2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети февруари, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                        ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 155/2015г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Б.М.Д. *** е оспорил решение № 1909/01.12.2014г. постановено по АНД № 3964/2014г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 5374/10.05.2014г. на зам.кмета на Община Бургас. С наказателното постановление на касатора е наложено наказание глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл.98, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.2, т.1 от същия закон. Касаторът счита, че решението е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответника по касация, редовно призован, не се явяват и не се представляват.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на производството, регламентирано в ЗАНН. Приел е още, че от събраните доказателства не се установява фактическа обстановка, различна от описаната в наказателното постановление. Според районния съд наказаното лице е допуснало нарушение на чл.98, ал.1, т.1 от ЗДвП и следва да понесе санкция за това нарушение. С тези мотиви съдът е потвърдил наказателното постановление.

Както пред районния съд, така и пред настоящата инстанция, основното възражение на Б. Д. се отнася до авторството на деянието. Същият твърди, че в административнонаказателното производство не е установена самоличността на водача, който е осъществил действията, представляващи нарушения на чл.98, ал.1 от ЗДвП.

По делото, по несъмнен начин, чрез събраните доказателства е установено, че на посочената в наказателното постановление дата, час и място, е констатирано паркирано МПС с описани в наказателното постановление индивидуализиращи белези, в зоната на действието на пътен знак В27, като чрез това паркиране въпросното МПС е станало пречка за движението на останалите превозни средства. Тези факти, така описани се доказват еднозначно от събраните писмени (АУАН, протокол от 30.04.2014г.) и гласни доказателства (разпит на актосъставителя). Основателно обаче се явява възражението на касатора наведено и пред районния съд, че по делото не е доказано, кое е лицето извършило паркирането на описания МПС, защото съгласно чл.183, ал.2 от ЗДвП субекта на нарушение е именно водача.

Според чл.188, ал.1 от ЗДвП, собственикът или този на когото е предоставено МПС отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил МПС.

В процесният случай тази разпоредба не е приложима по две причини. Първата е, че по делото липсват доказателства, от които да се установява, че именно Б.Д. е собственик на описаното в наказателното постановление МПС, нито са налице признания от страна на Д. в тази насока. Втората причина е липсата на позоваване на текста на тази разпоредба, както от страна на актосъставителя, така и от страна на наказващия орган. Никъде в АУАН и наказателното постановление не е посечено, че отговорността на Б.Д. се ангажира поради факта, че той е собственик на МПС, с което е извършено констатираното нарушение.

Относно възражението в касационната жалба за броя на свидетелите посочени в АУАН и тяхното качество следва да се отбележи, че в случая АУАН е издаден на основание чл.40, ал.4 от ЗАНН – когато нарушението е установено въз основа на официални документи, акта може да се състави и в отсъствие на свидетели. Процесният акт е издаден въз основа на протокола от 30.04.2014г., отразяващ констатираното нарушение като фактическо основание за постановяване на принудителна административна мярка – преместване на МПС, и приложените към него снимки. За това в АУАН не е нужно, освен актосъставителя да са посочени други лица, независимо дали като свидетели на нарушението или като свидетели на установяването му, респ. като свидетели на съставяне на АУАН.

Независимо от последното поради липса на доказателства за авторство на деянието описано в наказателното постановление, което води до извода и за липса на доказателства за установяване на субективния елемент от състава на административното нарушение, що се касае до ангажиране на отговорността именно на Б.Д., наказателното постановление е следвало да бъде отменено. Като не е достигнал до същия извод, районния съд е постановил неправилно решение, което също следва да бъде отменено.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 1909/01.12.2014г. постановено по АНД № 3964/2014г. на Районен съд - Бургас, вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5374/10.05.2014г. на зам.кмета на Община Бургас, с което на Б.М.Д. *** е наложено наказание глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл.98, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.2, т.1 от същия закон.    

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: