ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 22.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 155 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят ЕТ „ЛЪКИ-ЕС-З.В.” - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Г. с представено по делото пълномощно.

За ответника Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” София - редовно уведомен, представител не се явява.

         Явява се вещо лице инж. И.Б..      

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 7313/08.10.2014г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото становище от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” с вх.№ 7773/22.10.2014г., с което заявява в случай, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото, сочи че няма доказателствени искания, няма въпроси към вещото лице и по отношение на допуснатите свидетели. По същество оспорва жалбата като недопустима и моли съда да я отхвърли. Претендира направените по делото разноски, включително и юрисконсултското възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Г.: Допуснала съм фактическа грешка в жалбата на стр. 2, втори абзац, относно БЗС № 02322-129-1 с декларирана площ 29,67 ха, заявявам, че са били засяти изцяло с копър, а не с резене.  С изключение на тази площ, всички площи записани от мен в част 2 от жалбата, да се считат засяти с резене. Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

И.П.Б. - **  години, българка, българска гражданка, със средно-специално техническо образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам с приложените към него писмени и графични данни от измерването. В последствие на стр. 2 в таблицата, вторият имот да се чете 02322-2-1-2.

 

Адв. Г.: На място разграничават ли се ясно площите от площта на останалите терени?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Моето измерване се разграничава с полски пътища и дере, но си личи обработваемата площ точно по границата, масивът е обработван. Замерването става от двама човека в продължение на 7 дни, като се  работи по 7-8 часа на ден  до 21,00 часа, докато е светло.

 

СЪДЪТ: На стр. 3 от заключението, въз основа на извършените замервания – установената разлика от 4,13 ха на какво се дължи и защо смятате, че тази разлика е допустима?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е разликата от заявената площ и това което съм измерила на място – измерила съм 57,59 ха. В договора пише, че разлика между заявена и измерена площ до 20 %  е допустима, а тук разликата е 1,67 %.

 

Адв. Г.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението. Представям удостоверение от „МЕССУ” ЕООД – гр.Сунгурларе за извършени селскостопански услуги на  ЕТ ”ЛЪКИ-ЕС-З.В.” – гр. Сунгурларе, като за това има издадена сметка-акт № 256/17.04.2012г. Водим за разпит трима свидетели - управителят в „МЕССУ” ЕООД, който ще свидетелства за извършената селскостопанска работа в парцела през въпросната година; втори свидетел - трактористът, който е присъствал при замерването от ДФ „Земеделие и трети свидетел - организаторът на производството, контролирал целия процес по заявяване и обработване на площите.

В залата влизат тримата свидетели.

 

Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

 

Г.Д.Т. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, с висше образование, работи като организатор производство в „МЕССУ” ЕООД, фирмата извършвала селскостопанска услуга на жалбоподателя.

 

Г.Н.К. –**  години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, основно образование, работи като тракторист във фирмата на жалбоподателя.

 

Е.Н.К. -  ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, с полувисше образование, работи като пълномощник и организатор производство във фирмата на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетелите за наказателната отговорност, която носят  по чл. 290 от НК за даване на неверни показания.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ ОБЕЩАВАТ да говорят пред съда истината.

 

В ЗАЛАТА ОСТАВА СВИДЕТЕЛЯТ Г.Т..

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля:

 

СВИДЕТЕЛЯТ: През 2012 г. работих на същата позиция, която заявих „организатор производство” в „МЕССУ” ЕООД - Сунгурларе. През 2012 г. извърших сеитба на площи. Трактористът извършва определената работа  в посочената площ. Извършени са две култивации от наша страна, прави се акт за положения труд, за да се заплати на тракториста и на базата на този акт се извършва заплащане, като се издава и фактура. През 2012 г. издадохме акт за извършената работа на ЕТ „Лъки-ЕС-З.В.”. Два пъти правихме култивацията поради естеството на почвата. Направихме и сеитба като засяхме блока с копър. Услугата е изплатена от ЕТ „Лъки-ЕС-З.В.”.

 

Адв. Г.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА СВИДЕТЕЛЯТ Г.К..

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля:

 

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Тракторист съм в ЕТ „Лъки ЕС-З.В.” и работя шеста година към ЕТ. Блок 129 през 2012г. аз съм го обработвал – извършвал съм оран. Водя дневник, в който отчитам извършената работа. Площта на този блок е около 300 дка. Присъствах на проверката, която се извърши от ДФ „Земеделие” през лятото на 2012г. Дойдоха двама човека - мъж и жена. Бяха с Лада Нива с GPS устройство. Дойдоха към 10 часа и към 15 часа ги свалих в офиса в гр.Сунгурларе – за 4 часа измериха всичко. Мъжът караше колата, а жената измерваше, като ръката й беше извън прозореца на автомобила. Нивите имат чупки, колата им мина точно по нивите, само в една нива слязоха видяха я, че е обработвана и не я мериха, тя беше засята с шипка.

Адв. Г.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА СВИДЕТЕЛЯ Е.К..

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля:

 

СВИДЕТЕЛЯТ: В ЕТ „Лъки-ЕС-З.В.” работя от 2006г. Обработката на площите става на няколко етапа през съответната година. Разполагаме и с GPS устройство, с което измерваме обработените площи и когато имаме външни услуги също замерваме. Няколко пъти измерваме площите. През началото на годината започват трактористите с оран и след това следват други обработки, за които също замерваме. Аз имам грижата за измерването и за отчитането на обработените площи и след това информацията се предава в ОСЗГ – гр. Сунгурларе. Информацията, която съм подавала е абсолютно вярна, тъй като върху това се изчисляват възнагражденията на работниците. През кампания 2012 г. имаше проблем с опожаряване на едни от обработваните терени и сме информирали ОСЗГ - Сунгурларе, но въпреки това в началото на годината беше обработен масива и впоследствие установихме, че след пожара шипката не е оцеляла. През 2012 г. Маринчова нива беше изорана, дисковане и на следващ етап през месец април култивирана и засята. Даже два пъти беше култивирана. През тази година беше засята с метла, но половината пропадна, поради по-ранното засяване и поради многобройните валежи имаше загниване и през месец юли почистихме загнилата метла, за да не пречи на останалата. Блок 2  е  65 дка и е засят с шипка от 2007 г., обработва се междуредово и през годините се присажда и затова растенията са с различна големина, най-младите са около 3 годишни. Последно садихме през месец ноември 2011г. Масив № 53 е голям 63 дка, създаден е през месец февруари 2012 г., засят е и всички практики са извършени тази година, но не го обработваме този блок, защото имахме посещение от немската фирма, с която имаме договор и която изкупува нашата продукция и след като се установи, че почвата е  киселинна и не е подходяща за резене, взехме решение да не го обработваме. През месец май имаше интензивни валежи по време на цъфтежа на резенето, което провокира много плевели, ние сме биофирма, не използваме много торове и съгласно сключения договор с немска фирма за контролирано отглеждане на такива продукти, не се пръска с химически препарати и минимум един път годишно идват техни агрономи, които контролират процесите при селскостопанската обработка на масива и ни дават указания. През 2012 г. са създадени насъжденията в с. Грозден и с. Лозица, като установихме, че там земите са най подходящи и решихме, че там ще обработваме.

 

Адв. Г.: Нямам въпроси към свидетеля. Нямам доказателствени искания.

 

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя окончателно възнаграждение в размер на  2600,00 лева от които 2000,00 лв. командировъчни и разходи за наем. /издава РКО 2600,00 лв. на 22.10.2014г./

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв.Г.: Уважаема г-жо Съдия, нашата жалба е основателна. Моля да отмените отказа на ДФ „Земеделие” за изплащане на финансова помощ с оглед на заявените площи. Моля да присъждане на направените по делото разноски.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Миналата седмица имахме проверка от инспектората и ни похвалиха, че сме отличници. Досега не съм бил отрязван за помощи. В съдебното производство доказахме, че имаме право на помощи. Благодаря, че ни изслушахте.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Указва на страните, че им предоставя петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: