ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 14.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети май                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 155 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят ЕТ „ЛЪКИ-ЕС Здравко Василев” - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Г. – представя пълномощно.

За ответника Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” София - редовно уведомен, представител не се явява.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото становище от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” София, с което моли, ако не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото, изразява становище по същество на спора.

 

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на ЕТ „ЛЪКИ-ЕС З. В.” с ЕИК по БУЛСТАТ 202126810 със седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе, ул. „Възраждане” № 12, представлявано от З.К.В. против уведомително писмо изх. № 02-020-2600/8579 от 20.09.2013г. на ИД на ДФ „Земеделие”.

 

Адв. Г.: Поддържаме жалбата. Да се счита, че адресът посочен в жалбата е ул. „Възраждане” № 12. По възражението за недопустимост на жалбата - производството се развива след като сме изчерпили възможностите за обжалване на административния акт по административен път. Жалбата е подадена до Министъра на земеделието. След изчакване на 14-дневния срок от получаване на преписката - получена от министъра на 31.10.2013 г. и изчакване на 14-дневния срок по чл. 149, ал. 3 от АПК, сме подали жалбата. В срока те не са се произнесли. Впоследствие получихме заповед на министъра, като Ви представям известие за доставяне  и служебен бон, от които е видно, че жалбата е подадена чрез ИД на ДФ „Земеделие” до Административен съд София-град в последния ден от изтичане на срока.

Поддържаме изцяло доказателствените си искания. 

Моля да допускане на двама свидетели за разпит в следващото съдебно заседание.

Моля да задължите ИД на ДФ „Земеделие” да представи всички документи, установяващи техническата пригодност на техническото средство, с което е извършено замерването на БЗС за кампания 2012 година и правила относно методиката и начина на извършване на техническите замервания. Възразяваме по начина на извършване на това замерване. Имаме многогодишни култури, които са създадени 2007-2008 г. и сега съществуват на място и могат да бъдат измерени.

Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза изготвена от вещо лице - геодезист със следните задачи:

1. Да се извърши контролни замервания на площите засяти с многогодишни култури по отношение на БЗС номерата 02322-129-1; 02322-2-1-2; 02322-53-1-1; 17909-327-1-3 и 44149-149-2.

 

2. Въз основа на извършените замервания, вещото лице да отговори действително ли е налице недопустимост на част от площите, тоест наддекларирани ли са в заявлението за кампания 2012 година? Ако е налице недопустимост, каква е разликата и да посочи процента на недопустимост спрямо заявените площи.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” да представи всички документи, установяващи техническата пригодност на техническото средство, с което е извършено замерването на БЗС за кампания 2012 година и правила относно методиката и начина на извършване на техническите замервания, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

ДОПУСКА до разпит двама свидетели за следващото съдебно заседание, които ще установяват факти относносими към предмета на спора.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза,   вещото лице след като извърши необходимите справки и замервания, да отговори на поставените от процесуалния представител  на жалбоподателя въпроси, формулирани в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице И.Б. при депозит в размер на 600,00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.10.2014 година от 10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице след внасяне на определения депозит за изготвяне на заключението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: