Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 16 април  2010 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                        В. ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  КНАД № 155/2010 Г

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от адвокат К.К. – в качеството му на процесуален представител на В.П.Г., против Решение № 77/04.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 131 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Средец. С решението е оставено в сила Наказателно постановление № 97/18.08.2009 година, издадено от Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец, с което на основание чл. 92 от ЗЛОД на В.П.Г. е наложено наказание – глоба, в размер на 300 лева.

С касационната жалба се иска отмяна на този съдебен акт, като се заявява, че същото е постановено при неправилно приложение на закона.

В съдебно заседание адвокат К. поддържа жалбата.

Ответникът по касационната жалба не взема становище по нея.

Представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас  намира жалбата за основателна, като според него в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, а именно в издадените актове липсва точно описание на фактическата обстановка на извършване на нарушението, както и липса на индивидуализация на моторно превозното средство, управлявано от касатора. Според прокурора с това нарушение е накърнено правото на защита на административноотговорното лице.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалвания акт Районен съд – гр. Средец е приел, че са налице всички доказателства, от които да се направи извод за извършено нарушение, както и че не са налице заявените от жалбоподателя нарушения на процесуалните правила.

Настоящият състав на съда споделя доводите в първата им част, намира обаче, че Районният съд неправилно е приел липса на нарушение на процесуалните прави, като неправилно е намерил, че при определяне компетентността на органа, съставил АУАН, приложимата разпоредба е тази по чл. 32, ал. 2 от ЗГ.

Развилото се административнонаказателно производство е целяло да установи извършено от касатора нарушение по чл. 92 от Закона за лова и опазване на дивеча, поради това са приложими разпоредбите на именно на този нормативен акт. Абсолютно неприложими са приетите от съда разпоредби, уреждащи компетентността на горските стражари и горските надзиратели в разпоредбата на чл. 34 от Закона за горите, тъй като ЗЛОД съдържа изрични текстове, регламентиращи тази компетентност.

Член 96 от ЗЛОД сочи, че нарушенията по закона се установяват с актове, съставени от длъжностните лица по чл. 67 или от упълномощени служители на Министерството на вътрешните работи. Длъжностни лица по чл. 67 са ловните стражари. По отношение на така определената компетентност за съставяне на актове за установяване на административни нарушения ЗЛОД не допуска изключения.

В настоящия случай АУАН е бил съставен от лице, заемащо длъжността горски надзирател при ДГС – гр. Средец. По изложените по-горе съображения се налага извод, че същият не е компетентен да установява с акт нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча.

При това положение в настоящия случай сме изправени пред издаване на наказателно постановление при липса на годен да породи правни последици АУАН, което е съществено нарушение на процесуалните правила.

По изложените съображения съдът счита, че обжалваното съдебно решение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

 

 

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 77/04.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 131 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Средец и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 97/18.08.2009 година, издадено от Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец, с което на основание чл. 92 от ЗЛОД на В.П.Г. е наложено наказание – глоба, в размер на 300 лева.

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: