ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. В. ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КНАХ   дело    номер    155    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.40 часа се явиха:

Касаторът – В.П.Г., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат К. К., с пълномощно от първа инстанция.

Ответникът по касационната жалба –Директор на Държавно горско стопанство – Средец, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ  – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ К. – Поддържам касационната жалба. Нямаме доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

 

АДВОКАТ К. – Моля, да уважите подадената жалба. Считам същата за основателна. Аргументите в подкрепа на жалбата подробно сме изложили в първоначалната жалба, допълнителни аргументи сме изложили в съдебно заседание пред Районен съд - Средец относно компетентността на актосъставителя. Моля да отмените решението на Районен съд – Средец като неправилно и незаконосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Считам, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила довели до нарушаване правото на защита на нарушителя и по конкретно считам, че при изготвянето на АУАН и наказателното постановление са нарушени разпоредбите на чл.42, т.4 от ЗАНН по отношение на акта и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН по отношение на наказателното постановление, а именно в частта при описване на фактическата обстановка на извършване на нарушението. Видно е от тези две доказателства, че нарушителят Г. в качеството си на водач на МПС, не е спрял на подаден сигнал на длъжностно лице по охрана на дивеча. Нито в АУНА, нито в наказателното постановление са посочени марка, модел и регистрационен номер на съответното превозно средство. Считам, че тези данни са съществени с оглед съставомерността на деянието. Категорично трябва да бъде посочено, какво точно средство е управлявал към момента на извършване на нарушението. С непосочването на тези съществени елементи на нарушението, административнонаказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение, което е опорочило административното производство. В тази връзка намирам за неправилно и незаконосъобразно решението на първоинстанционния съд, поради което ще Ви моля да го отмените и заедно с това и потвърденото от него наказателно постановление.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: