ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети ноември         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1559 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Многопрофилна болница за активно лечение Поморие“ ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника Директор на Районна здравноосигурителна каза (РЗОК) Бургас- гл.юрисконсулт С.К., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат Юрий Бошнаков, с искане да бъде отложено разглеждането на делото, поради заболяване на адвоката. Към молбата са приложени болничен лист за временна нетрудоспособност и медицинско удостоверение изх.№7605/28.11.2017 г., издадено от АПМПИП- „Румяна Каменска“ ЕООД, в което се сочи, че здравословното състояние на адвокат Бошнаков не позволява явяването му в съдебно заседание през периода от 28.11.2017г. - 11.12.2017г.

 

Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото. По отношение на постъпилата молба от адвоката на жалбоподателя считам, че няма пречки да се даде ход на делото и да се разгледа в настоящото съдебно заседание, тъй като, видно от представената от адвокат Бошнаков молба, не са представени доказателства, с които да има извинителни причини за неявяването на управителя на МБАЛ Поморие ЕООД и съгласно чл. 139 от АПК трябва да има кумулативна невъзможност за явяване както на представителя, така и на страната.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с постъпилата молба от пълномощника на жалбоподателя и изслуша становището на ответната страна, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Разпоредбата на чл.139, ал.1 от АПК изисква в условията на кумулативност невъзможност за явяване както на пълномощника, така и на страната. Поради това, доколкото в случая не се сочат уважителни причини за неявяване на лицето, представляващо дружеството-жалбоподател, а именно д-р Женя Неделчева Караилиева- Георгиева, съдът приема, че не са налице основания за отлагане на делото. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „МБАЛ Поморие“ ЕООД против заповед № РД-25А-1/16.05.2017 г., издадена от директора на РЗОК Бургас, с която е отказано сключване с жалбоподателя на договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ по отношение на специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания от пакет „Клинична лаборатория“.

Заповедта е обжалвана по административен ред пред управителя на Национална здравноосигурителна каза (НЗОК) София, който е отхвърлил жалбата със заповед № РД-09-687/30.06.2017г. По жалба на „МБАЛ Поморие“ ЕООД против тази заповед на НЗОК, е било образувано адм.д.№1917/2017г. по описа на АСБ. Производството по така образуваното дело е прекратено с определение №2308/11.10.2017г. и е присъединено към настоящото.

СЪДЪТ, с оглед разпоредбата на чл.145, ал.2, т.1 от АПК, приема, че предмет на съдебната проверка за законосъобразност в настоящото производство е заповед № РД-25А-1/16.05.2017г. на директора на РЗОК Бургас.

 

Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Няма да соча нови доказателствени искания. Моля да бъде приключено събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита, че не следва да се приключва събирането на доказателствата в днешното съдебно заседание, с оглед предоставяне възможност на жалбоподателя да реализира процесуалните си права, вкл. да ангажира доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя „МБАЛ Поморие „ЕООД да ангажира доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.02.2018г. от 10.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: