ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1559 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Многопрофилна болница за активно лечение Поморие“ ЕООД се явява адвокат А., преупълномощена от адвокат Бошнаков.

За ответника- директор на Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) Бургас се явява гл.юрисконсулт С.К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат А.: Поддържам депозираната жалба с оглед на това, че предмет на настоящото производство е процесната заповед от 30.06.2017г., като поддържам изложените основания и доводи в жалбата. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита, че приложените в административната преписка писмени доказателства са относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. С оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат А.: От името на „Многопрофилна болница за активно лечение Поморие“ ЕООД поддържам и отново заявявам, всички основания и доводи посочени в жалбата, като искам да добавя следното: „Многопрофилна болница за активно лечение Поморие“ ЕООД е депозирала заявление, входирано на 24.04.2017г., а „СМДЛ-Лина“ ООД депозира такова заявление на 25.04.2017г. С оглед наличие на две, съответно конкуриращи се така да се каже, лечебни заведения с едно искане, РЗОК е постановил немотивиран отказ, защото в този отказ единственото основание за да ни бъде отказано, това е, че има пречка в този здравен район, съответно има друго лечебно заведение за болнична помощ. Странно е това, че единствената мотивация в процесната заповед касае това, че има друго лечебно заведение, без да се излагат мотиви, защо, на какво основание е определено това лечебно заведение, след като то е депозирало заявлението си макар и един ден след нас. Ако административният орган е решил, че съответната документация не е пълна, би следвало, съответно правата и действащите разпоредби по Наредбата, да ни се даде възможност тази нередовност да бъде отстранена. Такава нередовност не е посочена в мотивирания отказ. Дори не виждаме в мотивирания отказ и това обстоятелство, което е очевадно, че заявлението ни е депозирано един ден по-рано спрямо другото лечебно заведение. С оглед на изложеното считаме, че е налице нарушение на разпоредбата на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, която задължава административния орган да изложи в постановения административен акт своите фактически и правни основания. Неизлагайки тези фактически и правни основания и липсата на мотиви, нарушават правото ни на защита от една страна, а от друга прави невъзможно упражняването на административен и съдебен контрол за целесъобразност на административния акт. С оглед на това считаме, че същия административен акт следва да бъде отменен и да бъде постановен съответния административен акт, с който се изпълнят изискванията на действащите разпоредби. Моля да бъдат присъдени направените по делото разноски, които са за двете дела, които са обединени.

Юрисконсулт К.: Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана. Моля да потвърдите издадената от директора на РЗОК заповед като законосъобразна и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Представям писмени бележки, в които съм изложила аргументи.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: