ОПРЕДЕЛЕНИЕ №2610

 

31.10.2018 г., гр. Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, първи състав, на тридесет и първи октомври две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   Председател:  Панайот Генков

 

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело № 1558 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по протест на Христо Колев – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против решения по т. 2, т. 3 и т. 4 приети по Протокол № 5 от 18.05.2018 г. на Комисията за поставяемите обекти по реда на Наредба № 10 на Община Несебър. С протеста се иска отмяна на решенията, като незаконосъобразни. Твърди се, че Комисията е излязла извън дадените й правомощия и без нужната компетентност е въвела нови изисквания за одобрение, които са в противоречие с чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл.15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 10 във връзка с нормите на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от ЗУЧК.  Излагат се доводи за допустимост на протеста. В съдебно заседание протестиращата Окръжна прокуратура - Бургас се представлява от прокурор Христо Колев, който иска отмяна на протестираните решения.

Ответникът по оспорването – Община Несебър се представлява в процеса от юрисконсулт Н. и адвокат Д.. Считат протестът за недопустим на основание чл. 159, ал. 1 от АПК, тъй като протестираните решения нямат характеристиките на индивидуален административен акт. В случай, че се приемат същите за индивидуален административен акт се иска отхвърляне на протеста като неоснователен и недоказан. Направено е искане за присъждане на направените разноски за възнаграждения.

Заинтересованата страна – „Голден Сендс Бийч“ ООД се представлява от А.М. – пълномощник и адвокат М., който представя писмено становище. Претендира присъждане на възнаграждение.

Делото е с даден ход по същество в съдебно заседание от 03.10.2018 г. и е обявено за решаване.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и представените по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Със Заявление с вх. № Н2-УТ-3393 от 04.05.2018 г. „Голден Сендс Бийч“ ООД е сезирало Кмета на Община Несебър с искане за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти и съоръжения по Специализирана схема, одобрена на 30.04.2018 г.от Министерство на туризма, обекти за осъществяване на задължителни дейности и обекти за спортно-развлекателна дейност. Към заявлението са приложени концесионен договор за морски плаж „Слънчев бряг – Север“ от 04.04.2018 г. сключен между Министерски съвет на Република България, представляван от министъра на туризма – концедент и „Голден Сендс Бийч“ ООД – концесионер и специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, в т.ч. допълнителна търговска площ по чл. 10, ал. 8 от ЗУЧК за морски плаж „Слънчев бряг – Север“, Община Несебър, Област Бургас.

На 18.05.2018 г. е проведено заседание на комисията за преместваеми обекти по реда на Наредба № 10 на Община Несебър, назначена със Заповед № 305/31.01.2018 год. на Кмета на община Несебър, чийто решенията са обективирани в Протокол № 5 от 18.05.2012 г., като комисията е разгледала заявлението на „Голден Сендс Бийч“ ООД и е дала следното заключение:

„Да се издадат разрешения за поставяне на преместваеми обекти за осъществяване на задължителните дейности на морския плаж.

 Разрешенията за поставяне за заведенията за бързо обслужване следва да се издадат след представяне на индивидуални проекти с разпределения, разрези и фасади, съгласно изискванията в обяснителната записка към одобрената схема и разпоредбите на чл. 8 – чл. 10 на Наредба № 10 на общински съвет – Несебър.

Следва да се уточни конкретното предназначение на обектите за „бързо обслужване“, по представената към преписката, одобрена от Министерство на туризма схема, в рамките на допустимите категории преместваеми обекти и съоръжения по чл. 10, ал. 4, т. 2 от ЗУЧК, като за същите се представят индивидуални проекти.

Да се уточни конкретното предназначение на обектите за спортно-развлекателна дейност. При наличие на увеселителни съоръжения за същите да се представят сертификати или заверени паспорти за съответната година, а при наличие на необходимост от укрепване на съоръженията на място – и конструктивни становища.“

С приложно писмо с вх. № 42-УТ-3393-001 от 12.06.2018 г. „Голден Сандс Бийч“ ООД е приложило конструктивни становища за преместваеми обекти за плаж „Север“ по заявление с вх. № 42-УТ-3393/04.05.2018 г. по описа на Община Несебър.

На 19.06.2018 г. главният архитект на община Несебър е издал 118 броя разрешения за поставяне на преместваеми обекти в полза на „Голден Сендс Бийч“ ООД.

Въз основа на установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

С Наредба № 10 на Община Несебър е регламентиран реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър. В глава V от Наредбата са посочени редът и условията за издаване разрешение за поставяне, като съгласно чл. 18 постъпилите заявления се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината. В чл. 18 от Наредба № 10 е указан състава на тази комисия, начина на заседаване и взимане на решения на същата. В ал. 4 на чл. 18 от Наредба № 10 е предвидено, че комисията се произнася с писмено решение в срок от четиринадесет работни дни от подаване на заявлението, като съгласно чл. 19 от Наредба № 10 комисията може да излезе с отрицателно решение за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, при конкретно посочени предпоставки. Съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба № 10, при положително решение на комисията, главния архитект издава разрешение за поставяне на преместваем обект.

Анализът на горните правни норми налага извод, че в случая административния орган, в чиито правомощия е да постанови разрешение за поставяне на преместваем обект е главния архитект на общината (чл. 20, ал. 1 от Наредба № 10). Предвид това, именно разрешението, издадено от главния архитект представлява индивидуалния административен акт, постановен в производството по даване на разрешение за поставяне на преместваем обект. Респективно, отказа да се издаде такова разрешение (изричен или мълчалив) следва да произтича също от този административен орган – главен архитект.

Действително, в нормата на чл. 19 и сл. от наредбата не е регламентиран реда, по който следва да се процедира при отрицателно решение на комисията по чл. 18, но след като в чл. 20, ал. 1 е предвидено главния архитект да издава разрешенията за поставяне, пак той следва да е органа, който е компетентен да постанови и отказ от издаване на такова разрешение. Волеизявленията на комисията по чл. 18 от Наредба № 10 са част от производството по издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Несебър, тъй като комисията по чл. 18 съставлява помощен орган.

Съгласно чл. 21, ал. 5 от АПК, не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове. В тази връзка решението на комисията за преместваемите обекти по реда на Наредба № 10 на Община Несебър, обективирано в Протокол № 5 от 18.05.2018 г. не съставлява индивидуален административен акт, подлежащ на самостоятелно обжалване.

С оглед на изложеното, протестът против решенията приети по Протокол № 5 от 18.05.2018 г. на комисията за поставяемите обекти по реда на Наредба № 10 на Община Несебър се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от това и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, съдът

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОТМЕНЯ хода по същество, даден в съдебно заседание на 03.10.2018 г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Христо Колев – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против решения по т. 2, т. 3 и т. 4 приети по Протокол № 5 от 18.05.2018 г. на Комисията за поставяемите обекти по реда на Наредба № 10 на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1558/2018 г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

 

                                                                                                СЪДИЯ: