ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,03.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На трети октомври                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1558 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.16 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Колев.

 

ОТВЕТНАТА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, представлява се от адв.Д. и юрисконсулт Н., представят днес пълномощни.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Голден Сенс Бийч“ ООД, се представлява лично от пълномощника на дружеството А.М. и адв.М., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт Н.: Моля да не се дава ход на делото. Считаме, че подаденият протест е недопустим по смисъла на чл.159, т.1 от АПК, тъй като по протеста от Бургаска окръжна прокуратура така наречените „решения“ нямат характеристиките на индивидуален административен акт.

Констатациите на Комисията обективирани в протокола от 18.05.2018г. представляват волеизявления за факти и обстоятелства и са част от производството по издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения по чл.134, ал.3 от ЗУЧК. Считаме, че нямат самостоятелен характер и по своята същност не представляват индивидуален административен акт, от който пряко за трети лица да възникват правни последици, които са изпълними посредством метода на принуда.

В този смисъл това волеизявление по чл.21, ал.5 от АПК не представлява индивидуален административен и съдебният контрол е недопустим.

Моля да прекратите административното производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам това възражение за неоснователно. Решенията са индивидуални административни актове, за което има аргументация в протеста и няма да ги повтарям в съдебно заседание.

 

Адв.Д.: Считам, че протестираните от Бургаска окръжна прокуратура решения на Комисията назначена по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър са процедурни актове, които не изхождат от оторизиран орган да издава индивидуални административни актове оторизиран със съответните правомощията и те нямат самостоятелен правен ефект. Същите служат единствено и само да спомогнат функциите на главния архитект, предоставени с разпоредбата на чл.13, ал.3 от ЗУЧК при вземането на решения в рамките на тези правомощия, което всъщност решение на главния архитект обективирано в разрешението за поставяне на преместваем обект представлява властнически акт подлежащ на контрол за законосъобразност. Тези решения имащи характеристиките на становища, нямат самостоятелно правно значение.

Поради което считам, че протестът е недопустим и не следва да се дава ход на делото, а производството да се прекрати.

 

Адв.М.: С оглед процесуална икономия представям нашето писмено становище по случая. Предоставям на съда да прецени доколко представлява индивидуален административен акт, като  само по себе си това решение на комисията с условията, които са поставени прегражда по един или друг начин този административен протест и не позволява неговото развитие. Това е едно волеизявление. Наредба № 10 на общината изрично с чл.18-19 казва, че Комисията „разрешава“ или „не разрешава“. Т.е. отнема от главния архитект възможността да взема решения по отношение на издаването или неиздаването. Дали е някакъв дефицит на правната норма, но това принуждава главният архитект да бъде просто един подписвач на разрешението. Той няма никъде в тази процедура вменена власт по преценка нито по издаването на схемите, нито по издаването на разрешения за поставяне. Видно е, че за главния архитект не остава възможност за преценка, а само издава разрешението за поставяне при положително становище на комисията или не издава разрешение при отрицателно становище на комисията.

 

Реплика адв.Д.: Разпоредбата на чл.13, ал.3 от ЗУЧК предоставя правомощия на главния архитект при наличие на одобрена схема от Министерство на туризма да издава разрешение и не бива с този нормативен акт да бъдат ограничавани тези правомощия. Дори и да беше така, този нормативен подзаконов нормативен акт не би следвало да се прилага.

 

Съдът ОБЯВИ, че по направено искане относно допустимостта на процеса ще се произнесе с в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ след преценка на направените възражения.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА протест на Окръжна прокуратура гр.Бургас против решения по т.2., т.3 и т.4 приети по Протокол № 5 от 18.05.2018г. на Комисията за поставяемите обекти по реда на Наредба № 10  на Община Несебър.    

 

Дава възможност на страните да изразят становище по протеста и направят доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не оттеглям протеста, тъй като разрешенията на главния архитект са незаконосъобразни и по своята същност са породили правен ефект, който е в интерес на заинтересованата страна  и само привидно е налице липса на предмет на оспорване. Бургаската окръжна прокуратура твърди, че издадените от комисията решения са нищожни и тя няма такива правомощия, поради което поддържам протеста в тази връзка именно на посочените основания.

Няма да соча други доказателства.

 

Юрисконсулт Н.: Оспорвам протеста.

Представям и моля да приемете Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър и Изисквания, относно оформлението и съдържанието на схемата за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителни търговски площи на територията на морския плаж, одобрени от Министерството на туризма и публикувани на интернет страницата на министерството.

Няма да сочим други доказателства.

 

Адв.М.: Няма да сочим доказателства.

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с протеста и с административната преписка писмени доказателства под опис включително Разрешения от № 94 до № 211/19.06.2018г. за поставяне на преместваеми обекти издадени от главния архитект на Община Несебър, както и представените в днешно съдебно заседание Наредба № 10 и Изисквания относно оформлението и съдържанието на схемата за поставяне.

 

Счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считаме, че издадените решения са незаконосъобразни. Комисията назначена по чл.13, ал.1 от ЗУЧК във връзка с Наредба № 10 на общината няма компетентността да издава такива решения. Същото е в компетенцията на Министъра на туризма, като считаме, че е налице едно разширително тълкуване на закона, поради което същите са нищожни.

Моля да бъдат отменение на това основание.

 

Юрисконсулт Н.: Поддържаме направеното възражение за недопустимост на протеста, поради липса на годни актове за оспорване. Но ако приемете, че така наречените „решения“ 1, 2, 3 и 4 от Протокол № 5 имат такива характеристики, моля да отхвърлите протеста като неоснователен и недоказан. Твърдим, а това потвърждават доказателствата по делото, че при провеждане на заседание на 18.05.2018г. и при направените констатации Комисията не е допуснала нарушение на административно-производствените правила. Констатациите са в последствие материалните разпоредби и при съобразяване на закона.

Представям писмени бележки, в които сме изложили подробни съображения с копие за страните.

Моля да ни бъдат присъдени направените разноски за възнаграждения.

 

 

 

Адв.Д.: Присъединявам се към становището на колегата Н.. Изцяло поддържам възражението за недопустимост на оспорването, поради липса на годен индивидуален административен акт. В случай, че счетете това възражение за неоснователно, моля да отхвърлите протеста като неоснователен и недоказан, поради това, че становището на Комисията обективирано в протестираните решения е съобразено изцяло с одобрената от Министерството на туризма схема за разполагане на преместваеми обекти на съответните плажове, неразделна част от която схема, съгласно изискванията за одобрение от същия този Министър на туризма е и обяснителната записка. Именно със съответните обяснителни записки към всяка една от схемите за плажовете са поставени специфични изисквания за наличието на съответните проекти, липсата на които е констатирала Комисията от протестираните решения.

В този смисъл решенията на Комисията са изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.13, ал.3 от ЗУЧК, във връзка с Наредба № 10, във връзка с тези изисквания публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма и одобрени от министъра по отношение на схемите.

Моля да оставите без уважение протеста на прокурора като неоснователен и недоказан.

 

Адв.М.: Представих писмено становище, което поддържам. Също моля за присъждане на възнаграждение.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: