ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1558 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.К., редовно призован, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Е., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№10272/29.09.2017г. от ответника, с приложено към него копие от изпълнително дело № 28030007698/2003г., образувано срещу К.Г.К. под опис /л.47 до л.98 от делото/.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се приеме представеното от нас копие на изпълнителното дело. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Представям справка за оставащите задълженията на жалбоподателя към 03.11.2017г..

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното с писмо вх.№10272/29.09.2017г. от ответника писмени доказателства под опис, както и днес представената справка за задължения на жалбоподателя, актуална към 03.11.2017г., като същите ще бъдат ценени с крайния съдебен акт.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаема г-жо председател, оспорвам така подадената жалба. Считаме, че издаденото решение №85/28.04.2017г. на Директор на ТД на НАП гр.Бургас е мотивирано, обосновано и законосъобразно, тъй като жалбоподателят през годините е натрупал много изпълнителни титули, които са били присъединени към изпълнителното дело срещу него. В жалбата се твърди, че не е издаден срещу него ревизионен акт, такъв наистина не е издаден, но има изпълнителни титули срещу него, като основно са глоби и задължения към Районен съд Ямбол, Сливен и други. С жалбата се обжалва постановление за обезпечителни  мерки на публичен изпълнител, като публичният изпълнител е счел, че ще бъдат трудно събрани задълженията и е наложил тази забрана на всички банкови сметки, депозити , вложени вещи в трезори във всички банки в РБългария. При прегледа на изпълнителното дело е видно, че програмата служебно изчиства задълженията с изтекла 10 годишна по давност. Приложили сме справки кои задължения са заличени и кои оставащи дължими. Уважаеми г-жо председател, не може да се приеме довода на жалбоподателя, че оставащите задължения са погасени по давност, защото това не е налице. Предвид горепосоченото моля да постановите съдебно решение, с което потвърдите издаденото решение №85/28.04.2017г. на Директор на ТД на НАП Бургас. И на последно място моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение върху дължимата сума, която според справката е 10 385,46 лева

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,27 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: