ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1558 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.К., редовно призован, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Е., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба по електронната поща с вх.№9824/18.09.2017г. от жалбоподателя, в която заявява че не може да се яви в днешното съдебно заседание, като прави искане да се даде ход на делото, поддържа жалбата и прави искане да бъде уважена, като основателна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

              

Производството е образувано по жалба на К.Г.К. против решение № 85/28.04.2017г. на Директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставена без уважение жалба вх.№Н-4521/19.04.2017г. против постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170028-022-0019669/06.04.2017г. на публичен изпълнител в ТД на НАП Бургас, офис Ямбол.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че нЕ.а е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че нЕ.а е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт. Също така, съгласно чл.197, ал.3 от ДОПК, основание за отмяна на обезпечителната мярка е представянето на обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Да се приемат представените доказателства по делото. Представям и моля да приемете като доказателство по делото разпореждане от 20.04.2017г., с което са прекратени, поради изтекла давност, събирането на част от задълженията на жалбоподателя.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административна преписка писмени доказателства.

 

Съдът счита, че за изясняване на фактическата обстановка по делото ответника следва да бъде задължен да представи копие от изпълнителното дело образувано срещу жалбоподателя, поради което ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание, да представи копие от изпълнително дело №28030007698 от 2003г., образувано срещу К.Г.К..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът счита, че на страните следва да се предостави възможност да ангажират допълнителни доказателства, поради което ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2017г. от 11.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на жалбоподателя за запознаване с указанията на съда

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:21часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: