ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 05.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети ноември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1558 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Х.В., редовно призован, явява се лично. 

За ОТВЕТНИКА – Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, редовно призован, се явява мл. юрисконсулт Т.Ч., редовно упълномощен.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Поддържам жалбата. Заявявам,  че длъжностната характеристика, която като образец е представена по делото, ми е била връчена на датата на встъпването ми в длъжност -01.06.2012 г., като от момента на встъпването в длъжност до настоящия момент длъжностната характеристика не е изменяна. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените писмени доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателства да приключи съдебното дирене и да даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Считам, че наказанието ми е незаконосъобразно. Самата заповед е неправилна, като съм се аргументирал в жалбата. Искам да бъде отменена заповедта. Приложил съм достатъчно доказателства, за да опровергая написаното в нея.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Намирам жалбата за неоснователна. Ще се възползвам от правото на писмени бележки.

 

Съдът  ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок, считано от днес, да представят писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: