О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2016          от 22.08.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и втори август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1557 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 172, ал. 4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

Образувано е по жалба на К.И.Б. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001031/24.04.2018 год. на Началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“. С оспорения акт, административния орган, на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП е разпоредил прилагане по отношение на жалбоподателката на принудителна административна мярка – изземване на свидетелство за правоуправление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл. 157, ал. 4 от ЗДвП. Заявено е, че оспорения административен акт е незаконосъобразен, като в подкрепа на това твърдение са развити подробни доводи и аргументи.

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане № 2800/19.06.2018 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на 26.07.2018 год. лично от жалбоподателката К.И.Б. на посочения в жалбата адрес ***. В указания срок (02.08.2018г. включително) и до настоящия момент жалбоподателката не е представила документ за платена държавна такса и не е изпълнила дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.Б. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001031/24.04.2018 год. на Началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1557/2018г. по описа на Административен съд– гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: