ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1557 по описа за 2017 година

 

На именното по викване в 11:03 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД, редовно призован, се явяват адвокат М.Б. и адвокат Т., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М.., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържаме жалбата.

АДВОКАТ Б.: Представяме нарочна молба, с препис за ответната страна, с искане да бъде допусната съдебна експертиза, както и разпит на двама свидетели при режим на довеждане.

ЮРИСКОНСУЛТ М..: Оспорвам жалбата.

Не се противопоставям на направените доказателствени искания. Аз от своя страна също имам, като прилагам молба с доказателствени искания, с копие за жалбоподателя.

Заявявам, че не оспорвам факта, че всички обекти, за които са начислени такси с оспорения акт, се намират на концесионна територия.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Намира за основателно искането, както на жалбоподателя, така и на ответника за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените от двете страни въпроси, като счита, че от параметрите на експертизата следва да бъде изключен отговор на въпрос, формулиран в т. ІІ в молбата, депозирана от ответника, тъй като същият би бил неотносим към спора.

По искането за събиране на гласни доказателства съдът ще се произнесе след индивидуализиране на лицата с трите им имена така, че да е възможно призоваването им.

Съдът следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи нормативния акт, определящ размера на задълженията като процентна величина, който е приложен по отношение на имотите на жалбоподателя за процесния период, както и такива, доказващи реално предоставяне на услугата, за която с оспорения акт на жалбоподателя са определени задължения за такси.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи нормативния акт, определящ размера на задълженията като процентна величина, който е приложен по отношение на имотите на жалбоподателя за процесния период, както и такива, доказващи реално предоставяне на услугата, за която с оспорения акт на жалбоподателя са определени задължения за такси.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формули от жалбоподателя и ответника в писмени молби, представени в днешното съдебно заседание.

ОТХВЪРЛЯ искането на ответника за включване в обхвата на експертизата отговор на въпрос, формулиран в т. ІІ на писмената молба, депозирана по делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице, в размер на 500 лева, като 300 лева да бъдат внесени от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес и 200 лева – от ответника в същия срок.

Вещото лице ще бъде определено след внасяне на определения депозит за възнаграждението му.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.12.2017 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: