ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1557 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД, редовно уведомен, се явяват адвокат Б. и адвокат Т., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице инж. М.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото с придружително писмо вх. № 10803/13.10.2017 г. документи, представени от ответника, съобразно указанията, дадени от съда от предходно съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Да се приемат като доказателства по делото представените документи.

 

СЪДЪТ намира, че представените документи са относими към спора и представляват допустими доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с придружително писмо вх. № 10803/13.10.2017 г. документи – извадка от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас; концесионен договор между Община Бургас и Консорциум „Титан – Бургас“ рег. № 70-Т- 367/02.11.2009 год.; концесионен договор между Община Бургас и Консорциум „Титан – Бургас“ peг. № 93- ОП-142/5/01.06.2015 г.; писмо-искане изх. № 70-00-4332/2/02.10.2017 г.; писмо-отговор рег. № 70-00-4332/3/11.10.2017 г. с приложените протоколи за извършена работа; справка решение № 52-10 от 25.11.1975 г.; писмо изх. № 8026/09.10.2015 г. по описа на Министерството на околната среда и водите с приложената заповед; нотариален акт № 77, том II, рег. № 4399, дело №175 от 2009 г. по описа на нотариус В.Д. – № 491 в регистъра на Нотариалната камара; акт за частна общинска собственост №8334/31.03.2016 г. и акт за частна общинска собственост №8333/31.03.2016 г.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

 

М.П.М. – 55 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено такова, което поддържам.

На стр. 2 от заключението в т. ІV, т.1 на въпросите на жалбоподателя вместо Подробния устройствен план да се чете: Общия устройствен план и План за улична регулация.

 

АДВОКАТ Т.: За кои имоти има План за улична регулация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Описал съм ги в заключението. Само три от имотите, собственост на жалбоподателя, попадат в обхвата на плана. Това са имот 07079.605.253 в кв. 31 на Промишлена зона „Север“ и имоти 07079.618.13 и 07079.618.17 в кв. 32 на Промишлена зона „Север“.

АДВОКАТ Т.: По втория въпрос можете ли да ни кажете каква е тази устройствена зона Т 71?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Не мога да кажа. Това е абревиатура на архитектурата.

АДВОКАТ Т.: Защото въпросът ни е какво е предназначението на концесионните площи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Мога да предполагам, че едното е транспортна зона.

АДВОКАТ Т.: Тоест са част от транспортна зона?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предполагам. Това може да се види в легендата на плана.

АДВОКАТ Т.: Защото сме поискали да ни кажете какво е предназначението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Аз съм написал в заключението подробно какво е предназначението. За самите поземлени имоти също има. Описани са такива, каквито са според кадастралната карта.

АДВОКАТ Т.: По т. 5, по последния въпрос, можете ли да ни кажете по-подробно тези концесионни територии с какво граничат?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: В експертизата съм записал подробно. Имотите граничат предимно с жп линии и Черно море, има и транспортни връзки. Около имотите липсват гранични такива, които могат да бъдат приети като предназначени за обществено ползване.

АДВОКТА Б.: И тъй като видяхте на място, искам да питам оградена ли е концесионната площ? Има ли охрана? Може ли свободно да минават хора?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: В сушевата част концесионната територия е заградена с ограда, има видоенаблюдение и контролно-пропускателни пунктове.

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

АДВОКАТ Т.: Водим допуснатите до разпит свидетели.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите О.М.Д. и Г.Б.Ч..

СНЕМА самоличността на свидетелите и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

 

О.М.Д. – 59 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родства със страните, работи в „БМФ Порт Бургас“ ЕАД като офицер по сигурността. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да каже истината.

Г.Б.Ч. – 54 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, работи в „БМФ Порт Бургас“ ЕАД като организатор охрана. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да каже истината.

 

Съдът отстрани от залата Г.Б.Ч. и пристъпи към разпит на свидетеля О.М.Д..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Територията на пристанището е оградена отвсякъде със стабилна ограда, с камери, с режеща тел отгоре, така че да не е възможно да се проникне на територията нерегламентирано и винаги ще стане ясно ако някой направи такъв опит за неправомерно проникване. Има три места, през които може да се влиза в пристанището и на тези три места има изградени контролно-пропускателни пунктове. Едното място е само за пешеходци. Основният портал е за пешеходци, другото е за товарни и леки автомобили и има едно КПП между държавното и нашето пристанището, то е също за автомобили и пешеходци. Всички товарни автомобили, които влизат на територията на пристанище „БМФ Порт Бургас“ и държавното пристанище, преминават през нашия портал за товарни автомобил, т. нар. западен портал до „Бургасбус“, тъй като другият вход на държавното пристанище се намира в центъра, а товарните автомобили нямат право да минават оттам.

Ние работим с фирма „Финтрейд“. Имаме сключен договор с нея за сметоизвозване. Последните няколко години работим с тях. Те почистват територията на пристанището и извозват отпадъците. По моите наблюдения те основно минават и събират сметта от всички кофи, които са поставени от тях, а ние си имаме три сметопочистващи машини, които почистваме територията. Територията се почиства непрекъснато от нашите машини.

Територия до оградата там са жп линии основно и никой не почиства. Другата гранична територия е държавното пристанище. От южна посока граничим с южното пристанище и морето.

Нямало е случай  автомобили на община Бургас да влизат за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на пристанището. Няма и как да се случи това, тъй като има организиран контрол на достъпа. Влизането става с предварително издаден пропуск и автомобил без пропуск няма как да влезе на територията на пристанището.

АДВОКАТ Б.: Казахте, че има вход за пешеходци. Какво имате предвид?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: За входа, който е за пешеходци, нямам предвид, че всеки гражданин, който желае да влезе на територията на пристанището, може да стори това. Влиза се само с предварително издаден документ за достъп, който се проверява при влизане на територията на пристанището.

АДВОКАТ Б.: Във вашето пристанище само товарни кораби ли са или има пасажерски кораби?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Ние сме товарно пристанище. На наша територия не акостират пасажерски кораби, яхти, рибарски кораби.

АДВОКАТ Б.: Нямаме други въпроси към свидетеля Д..

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към свидетеля Д..

 

Съдът освободи свидетеля Д..

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Г.Б.Ч..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Охраната на пристанището се състои от видео наблюдение, контрол на достъп, жива охрана и стабилна ограда, която е с режеща тел. На 50 метра има камера.

Фирма „Финтрейд“ извозва отпадъците от територията на пристанището. Не може да влезе по никакъв начин нерегламентирано човек или машина без да има предварително издадени документи. Пуска се имейл или писмо, разрешава се достъп, издава се пропуск, с който може да се влезе в пристанището.

На изток граничим с държавно пристанище. От другата страна, където не е море – с жп линии и с пристанище „Европа“ (това е рибното пристанище). Рибното пристанище се намира на територията на имот, на който преди е била фабрика „Славянка“.

Не ми е известно почистващи автомобили на общината да са влизали на територията на пристанището или да са извършвали дейност по почистване около него.

АДВОКАТ Б.: Имате ли наети чистачки, машини?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Имаме сметосъбиращи машини и персонал, който е натоварен с почистване на пристанището. Почистват целия район – пристанището и пред пристанището, където е входът и „Финтрейд“ извозват отпадъците.

АДВОКАТ Б.: Вие гранична зона ли се водите?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Да, ние се водим гранична зона.

АДВОКАТ Б.: Нямаме други въпроси към свидетеля Ч..

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към свидетеля Ч..

Съдът освободи свидетеля Ч..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните за липса на доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да се уважи жалбата. Безспорно се установи, че концесионните територии са част от Общия устройствен план,  но не са част от Подробния устройствен план, а както сме посочили в жалбата общият устройствен план е само едно бъдещо предвиждане и то не може да се вземе предвид при определяне на местните данъци и такси, тъй като по общия устройствен план може да не са реализирани дадени мероприятия, но това, че попада, не означава, че трябва да се събират такси.

Моля съдът да вземе предвид постановено решение по дело между страните по същия казус, в което се приема, че териториите за транспорт не могат да бъдат урбанизирани, поради което не могат да попадат в заповедта на кмета.

Представям списък на разноските, които моля да бъда присъдени.

Моля да ни предоставите срок за писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че обжалваният акт следва да бъде потвърден като законосъобразен. Допълнително ще изложа нашата теза в писмени бележки.

Моля за възнаграждение за юрисконсулт и правя възражение за прекомерност на искания адвокатски хонорар.

Доколкото е цитирана съдебна практика, има още едно решение по идентично дело между същите страни, където Върховният съд се е произнесъл, че са налице законови предпоставки за такса битови отпадъци.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните седемдневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в защита на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: