РЕШЕНИЕ

 

№……                           Дата 09 декември 2008 год.                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 17 ноември 2008  година,

 в следния състав:

 

                                                                         Съдия:  П.С.

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………….

 

разгледа адм. дело № 1557 по описа за 2008 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.215, във вр. с чл.195, ал.5 от ЗУТ.

         Предмет на оспорване е Заповед № 2426/15.09.2008 год. на заместник-кмет на община Бургас, с която е наредено на жалбоподателя “Еко клима 11” ЕООД и на лицата П.К.С. и Е.П.С., да извършат на притежавания от тях имот, представляващ жилищна сграда, находяща се в гр.Бургас, ул.”Сердика” № 6, основен ремонт на покрива, стрехите и фасадата и монтиране на водосточни тръби и улуци.

         Жалбоподателят счита издадената заповед за неправилна, като твърди, че фасадата на сградата е обезопасена и не представлява заплаха за сигурността и безопасността на гражданите, а по отношение на покривната конструкция заявява, че ще бъде ремонтирана при първа възможност.

         В съдебно заседание оспорващият не изпраща представител.

         Ответната община Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата.

         Заинтересованите страни - собственици в етажната собственост, чрез пълномощник, поддържат становище за неоснователност на жалбата. В депозирани писмени молби изразяват готовност за извършване на необходимия ремонт.

         Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства, обсъди доводите и на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Безспорно е по делото, че жалбоподателят и заинтересованите страни са собственици, в режим на етажна собственост, на недвижим имот, представляващ жилищна сграда, находяща се в гр.Бургас, ул.”Сердика” №6. По повод на депозирана до община Бургас жалба № Р-139-Е/03.06.2008 год. от собственика Е.С., била инициирана процедура по реда на чл.195 и чл.196 от ЗУТ за установяване на обстоятелства, свързани със състоянието на сградата. За образуваното административно производство жалбоподателят бил уведомен и поканен, като собственик на втория етаж, да присъства на огледа на сградата на посочената дата и час.

         На проведения оглед присъствали собствениците на първия етаж – заинтересованите страни П.С. и Е.С., а като представител на жалбоподателя участвала адв. Таня Анастасова. Съставен е констативен протокол от 12.06.2008 год., в който сградата е описана като двуетажна, масивна, с носещи тухлени стени и стоманобетонови междуетажни плочи. Установено е, че покривната конструкция е прогнила и пропаднала в някои участъци и има сериозни течове по таваните в подпокривното пространство и втория етаж. Стрехите са прогнили, има паднали и липсващи керемиди, няма улуци и водосточни тръби, фасадните мазилки на втория етаж са олющени и съществува опасност от падащи керемиди и парчета от мазилката. В процеса на огледа собствениците на първия етаж и представителя на жалбоподателя заявили, че са постигнали устно споразумение за извършване на съвместни ремонтни дейности. Съставеният протокол бил надлежно връчен на жалбоподателя, като в предвидения срок не са постъпили възражения.

         Три месеца по-късно, административният орган издал оспорената заповед, в мотивите, на която се позовал на констатираните фактически обстоятелства, като е приел, че предвид разположението на сградата на уличната регулация и опасността от падащи предмети, се създават предпоставки за инциденти с хора и имущество, поради което и на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ наредил да се извършат необходимите ремонтни дейности.

         С жалбата си търговското дружество оспорва фактическите констатации на административния орган, като твърди, че в действителност сградата е обезопасена и нейното състояние не представлява заплаха, но по делото не се ангажират подобни доказателства, въз основа на които да бъде направен обоснован извод в тази насока, респ. да бъдат оборени фактическите констатации на административния орган.

         При така изложените фактически обстоятелства, жалбата е неоснователна.

         Съгласно нормата на чл.195, ал.1 от ЗУТ собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 от с.з., част от които са свързани с безопасната експлоатация на сградата и опазване здравето и живота на хората. Разпоредбата на чл.195, ал.5 от ЗУТ предвижда възможност кмета на общината да задължи със заповед собствениците на обектите да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността и спокойствието на гражданите. В конкретния случай са констатирани именно такива обстоятелства, изискващи предприемане на действия за осигуряване безопасността на гражданите. Установи се по делото, че техническото състояние на сградата  не отговаря на изискванията за нейната безопасност и създава опасност от падащи предмети, което очевидно представлява заплаха за сигурността на гражданите и е основание за издаване на оспорената заповед.

         Спазена е и административнопроизводствената процедура, като за тази цел жалбоподателят е бил редовно уведомен за започването й, осигурил е свой представител на извършения оглед, съставен е нужния протокол, не е направил възражения по същество за констатираните обстоятелства. Комисията е събрала всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и в изпълнение нормата на чл.196, ал.2 от ЗУТ е изслушала заинтересованите лица, които са заявили, и това е отразено в протокола, че са постигнали устно споразумение за извършване на съвместни ремонтни дейности. Заповедта е издадена впоследствие в достатъчно разумен срок, в рамките на който биха могли да бъдат проведени нужните ремонтни дейности.

           Фактическите констатации на административния орган са безспорно установени, като същите правилно са субсумирани под хипотезата на приложимата правна норма, като в рамките на цялостния съдебен контрол за законосъобразност на издадения административен акт, не се констатираха отменителни основания по смисъла на чл.146 от АПК – оспорената заповед е издадена от компетентен орган, по реда на делегиране на правомощия, в предвидената от закона форма, при спазване на процесуалните норми, правилно е приложен материалния закон и е съобразена с целта на закона.

         Заинтересованите страни са претендирали заплащане на направените по делото разноски, които, с оглед изхода на процеса, следва да им бъдат присъдени в документирания размер от 150 лв.

         Жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена, поради което и на основание чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Еко клима 11” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.”Фердинандова” № 20, етаж 2, против Заповед № 2426/15.09.2008 год. на Заместник-кмет на община Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

         ОСЪЖДА “Еко клима 11” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.”Фердинандова” № 20, етаж 2, да заплати на Е.П.С. и П.К.С.,***, в условията на пасивна солидарност, сумата от 150 лева разноски по делото.

        

         Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                              СЪДИЯ:……………