РЕШЕНИЕ

 

    2004                             дата   08 ноември 2018г.               град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 25 октомври 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                     2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С. А.

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1556 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на С.С.Н. *** против Решение № 465/16.04.2018г. постановено по НАХД № 250/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000132/05.10.2017г. издадено от началника на отдел „КС“ в Главна дирекция „Автомобилна администрация“ София, с което, на касатора, за нарушение на чл.43, ал.1 т.1 б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с чл.30, ал.1, т.4, в във връзка с Приложение 5, част ІІ, Раздел 1, т.2, б.“б“ от същата наредба и на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП),  е наложена глоба в размер на 1500 лева.

Съдебното решение се обжалва като постановено при неправилно приложение на материалния закон. Касаторът не споделя мотивите на районния съд обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като счита, че административнонаказващият орган не е доказал извършването на нарушението, поради което деянието не може да бъде вменено във вина на санкционираното лице. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез представител по пълномощие, поддържа жалбата на сочените в нея основания, като допълнително се позовава на настъпила законодателна промяна, съгласно която представянето на документ за платен годишен данък вече не е сред изискуемите документи, поради което претендира приложението на чл.3, ал.2 от ЗАНН.

Ответникът по касация не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е  основателна.

С.С.Н. е санкциониран за това, че на 29.08.2017г., при извършена проверка на стопанисвания от него обект – пункт за извършване на периодични прегледи за техническа изправност на ППС, находящ се в гр.Бургас, ул. „Байкал“ № 9, е констатирано, че на 01.08.2017г., Н., в качеството му на председател на комисия за извършване на периодичен преглед, е допуснал извършването на периодичен преглед за техническа изправност на ППС марка „Киа“, модел „Черато“, с рег. № А 4516 МП, без за същото да има сканиран документ за платен годишен данък минимум до 30.06.2017г., съгласно чл.60, ал.1 от ЗМДТ и чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32. За да постанови решението си районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на санкционираното лице. По същество съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираното нарушение, като е приел, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на лицето на соченото основание. Наложеното административно наказание е намерено за правилно определено във фиксирания от законодателя размер, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Решението е неправилно, като настоящият съд констатира наличието на настъпила законодателна промяна, респ. наличието на по-благоприятен закон, което е основание за отмяна на издаденото наказателно постановление.

Приета за нарушена е разпоредбата на чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32/16.12.2011г., която предвижда, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, изискуем към деня на извършването на периодичния преглед на ППС съгласно чл.60, ал.6 от ЗМДТ, или документ, че са освободени от данък съгласно чл.58 от ЗМДТ, като документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл.11, ал.3. Тази разпоредба обаче е отменена към настоящия момент с измененията публикувани в ДВ бр.38/2018г., в сила от 20.05.2018г..

Съгласно чл.3, ал.2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Прилагането на по-благоприятния закон се свързва с хипотезите, при които или се изключва наказуемостта на даден вид деяния, третирани дотогава като административни нарушения, или се предвижда по-леко по размер и вид наказание за деяния, които представляват административни нарушения и по стария закон. В конкретния случай, след отмяна на посочената разпоредба в Наредба № Н-32/16.12.2011г., не е налице регламентирано задължение при извършване на технически преглед на ППС да се изисква документ за платен данък върху превозните средства, тоест последвала е по-благоприятна за дееца разпоредба, при която е отпаднало посоченото задължение, поради което това деяние към настоящия момент, не съставлява административно нарушение по смисъла на чл.178а, ал.7, т.1, предл.1 от ЗДвП.

На това основание следва да се отмени постановения съдебен акт, както и потвърденото с него наказателно постановление, поради което Административен съд Бургас, ХVІ състав,

.

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 465/16.04.2018г. постановено по НАХД № 250/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДАИ-0000132/05.10.2017г. издадено от началника на отдел „КС“ в Главна дирекция „Автомобилна администрация“ София.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: