ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 02.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на  втори ноември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело номер 1556 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:33 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Еврокапитал България”ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на Дирекция”Местни приходи” при община Карнобат, редовно призован, се представлява адвокат С., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№9986/31.10.2016г. от представляващия жалбоподател „Еврокапитал България” ЕАД –изп.директор Д.П.Д., в което не възразява да се даде ход на делото в тяхно отсъствие. Заявява, че поддържа жалбата, да се приемат доказателствата по делото и няма да сочат други доказателства. Иска да се уважи жалбата.

 

АДВОКАТ С. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Еврокапитал България”ЕАД против решение № МДТ-26-00-675/05.07.2016г. на директора на дирекция „Местни приходи” при община Карнобат, с което е потвърден Акт за установяване на задължения по декларация №461/16.05.2016година на инспектор при община Карнобат, Дирекция „Местни приходи”, с която са установени задължения за внасяне в размер на общо 5 568.27лева.

 

            С Определение №1505/08.09.2016година съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните и е допуснал като писмени доказателства представените с жалбата и с административната преписка писмени документи.

 

АДВОКАТ С.: Оспорвам жалбата. Запознат съм с определението на съда, което беше докладвано днес и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Във връзка разпределената доказателствена тежест, представям Протоколи №14 от 28.12.2008г., №23 от 26.02.2014година и №33 от 05.02.2015година. Представям становище от информационно обслужване, във връзка въведената система за работа, както и писмо от кмета на община Карнобат до информационно обслужване, с оглед просрочието на задължението, което се твърди в жалбата. Представям заповеди на кмета по чл.63, ал. 2 от ЗМДТ, а именно № РД-680А от 2012 година, РД 701А от 2013година, РД-707А от 2014година. Моля да ми предоставите възможност да посоча допълнителни доказателства относно таксата битови отпадъци.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение №1505/08.09.2016година, както и днес представените от адвокат С. писмени документи, като доказателства по делото.

 

          ДАВА възможност на ответника по оспорването в 7-дневен срок от днес да изчерпи доказателствените си искания към съда, включително и по установяването на такса битови отпадъци за процесния период.

           

           ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес за ответника по оспорването и от съобщението за оспорващото дружество, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на съответната страна, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 07.12.2016 година от 13.45 часа, за когато страните са уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение до оспорващото дружество.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:39часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: