ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 08.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ХІІ-ти административен състав, на осми февруари                                   две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

 Административно дело номер 1556 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Еврокапитал България”ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на Дирекция”Местни приходи” при община Карнобат, редовно призован, се представлява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д..

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№8/03.01.2017г. от жалбоподателя,  в която възразява срещу изготвянето на експертиза, тъй като същата няма да изясни обстоятелствата по делото. Заявява, че  оспорва законността на административния акт.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ С.: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

Т.Ж.Д. –години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

  ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроси на съда: При изготвяне на заключението си, съм ползвала материалите, приложени по делото и някои представени допълнително от община Карнобат. Наредбите, решенията на Общинския съвет са ми представени от община Карнобат. По делото са приложени решенията на Общинския съвет и извлечението от Наредбата, както и декларациите по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ. Ползвала съм допълнително представен платежен документ за извършено плащане в община Карнобат. Протокол №14 от 28.12.2012година ми беше предоставен от община Карнобат.

Изчисленията на експертизата по отношение на размера на данък недвижими имоти и Такса битови отпадъци съвпадат изцяло с размерите в издадения АУАН. Единствено изчисленията относно лихвите проиграват с незначителен размер между изчисленията на експертизата и лихвите определени на база софтуера, който използва общината. Разликата е в размер на 0,34лв. и 1,68лв., която се дължи на използвания различен софтуер. Тази разлика касае само лихвите като експертизата използва он лайн калкулатора на НАП за изчисляване на лихвите, а община Карнобат си има собствен софтуер, който е за изчисляване на данъците и таксите. В експертизата разликата от 0,34лв. е в повече и от 1,68лв е също  в повече от тези определени от общината.

 

 Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Д. на която определя възнаграждение в размер на  300 лева, платими от внесения на депозит /л.457 от делото/.

 

АДВОКАТ С.: Няма да соча други доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата на „Еврокапитал България”ЕАД срещу АУЗД. Смятам, че от събраните по делото доказателства се установи, че задълженията са изчислени правилно в съответствие със закона както по основание, така и по размер. Моля да ми присъдите разноските по делото, за което представям списък за разноските. Исканите разноски са в размер на 960лева, от които 660лева адвокатско възнаграждение и 300лева възнаграждение за вещо лице, като адвокатското възнаграждение е в минимума.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.53 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: