ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 07.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ХІІ-ти административен състав, на седми декември                                    две хиляди и шестнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

 Административно дело номер 1556 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Еврокапитал България”ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на Дирекция”Местни приходи” при община Карнобат, редовно призован, се представлява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№10502/15.11.2016 г. от адвокат С., пълномощник на ответника, към която са приложени писмени доказателства, а именно папка 1 съдържаща 138 листа –договори, фактури, протоколи и справки от 2013 г. от л.91 до л.229 от делото, папка 2 съдържаща 165 листа –договори, фактури, протоколи и справки за 2014 г. от л.230 до л.382 от делото и папка 3 – съдържаща 55 листа – договори, фактури, протоколи и справки за 2015 г., ведно с Наредба №1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат /л.408-424/, ведно със скици, докладни, решения за откриване на сметище и за откриване на претоварна станция от л.383 до л. 449 от делото.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 10570/17.11.2016г. от изпълнителния директор на жалбоподателя Димитър Димитров, в което се прави искане да се даде ход на делото в тяхно отсъствие, поддържа се жалбата и моли същата да бъде уважена като заявява, че няма да сочат други доказателства. Претендира се присъждане на разноските.

 

АДВОКАТ С.: Да се приемат представените от нас доказателства. Моля да допуснете съдебно-икономическа експертиза, с въпроси, които ще поставя с писмена молба в 7-дневен срок от днес. Правя това искане, тъй като жалбоподателят не е направил искане за назначаване на експертиза, а с оглед предмета на спора, считам същата за необходима.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА представените с молба вх.№10502/15.11.2016 г. от адвокат С., пълномощник на ответника, към която са приложени писмени доказателства, а именно папка 1 съдържаща 138 листа –договори, фактури, протоколи и справки от 2013 г. от л.91 до л.229 от делото, папка 2 съдържаща 165 листа –договори, фактури, протоколи и справки за 2014 г. от л.230 до л.382 от делото и папка 3 – съдържаща 55 листа – договори, фактури, протоколи и справки за 2015 г., ведно с Наредба №1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат /л.408-424/, ведно със скици, докладни, решения за откриване на сметище и за откриване на претоварна станция от л.383 до л. 449 от делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок от днес на адвокат С., да представи молба с  формулира задачи към поисканата експертиза.

 

По искането за допускане на експертиза съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание след депозиране на молбата с нарочни задачи от адвокат С..

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.02.2017 година от 13.45часа, за която дата и час страните  да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК..

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.56 часа.

  

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: