ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1556 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:24 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯПЕТРИКОООД, редовно уведомен,  представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Царево, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., редовно упълномощен.

 

С вх. № 1387/10.02.2015 г. са постъпили писмени бележки от адвокат Д. – процесуален представител на ответника, в които заявява, че няма възражения да се даде ход на делото, няма да сочи доказателства и изразява становище по същество на спора. В писмените бележки е посочено, че с тях като приложение се представя доказателство за платен адвокатски хонорар, какъвто документ съдът констатира, че липсва към писмените бележки.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото с писмо е приложен екземпляр от Наредба за определяне размера на местни данъци на територията на Община Царево, действала към момента, към който са определени спорните задължения.

 

АДВОКАТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

СЪДЪТ, предвид липсата на доказателствени искания, намира че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Председател, ще Ви моля да отхвърлите изцяло жалбата. Считаме същата за неоснователна, а с оглед на събраните доказателства и като недоказана.

Моля да се има предвид, че по делото са приложени безспорни доказателства, от които е видно, че актосъставителят има право да съставя актове, с които да установява задължения за местни данъци. Компетентността на Началника на отдел „Местни данъци и такси” е безспорна с оглед разпоредбата на закона, поради това считам, че са изцяло неоснователни твърденията, изложени в жалбата, за липса на компетентност.

Моля да се има предвид, че са изцяло неоснователни и твърденията, че както актът, така и решението са немотивирани. Същите съдържат безспорни мотиви, фактически и правни основания, с които се аргументира защо следва да се довнесе съответно дължим данък. Моля да се има предвид, че според нас данъчната основа е правилно определена от актосъставителя и с решението на Началника на отдел „Местни данъци и такси”. С оглед на това Ви молим да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да ни присъдите направените по делото разноски. А по отношение на това, че жалбата изхожда и от физическото лице П.Б.К., моля същата да бъде оставена без разглеждане предвид липсата на правен интерес в настоящото производство.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: