ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 05.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети ноември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1556 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:38 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „ПЕТРИКОООД, редовно призован,  се явява адв. Д., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ – Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Царево, редовно призован, се представлява от адв. Д., редовно упълномощен.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Д.: Оспорвам жалбата. Относно направеното в нея искане за оспорване от страна на Петър Богданов Колев, считам същото за недопустимо, тъй като е във връзка с липсата на правен интерес в качеството му на физическо лице.

Моля да приемете като доказателство, изпратената от административния орган административна преписка.

Моля да приемете като доказателство и Заповед № РД-01-890/12.11.2012 г. на кмета на Община Царево, с която се удостоверява компетентността на З.А. – инспектор в „МДТ” гр. Царево да съставя  актове за установяване на задължения по декларации. Представям и заповед №  РД-01-67/12.02.2008 г., с която е определена З.А. на длъжност „инспектор” с права и задължения на орган по приходите за установяването и събирането на местните данъци и такси по реда на ДОПК.

Моля, съдът да задължи като трето неучастващо лице Общински съвет – Царево, да представи наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево актуална към момента на приемане на решението, с оглед установяване на данъчната ставка. В тази връзка, моля да ги задължите като трето неучастващо лице да представят наредбата.

АДВОКАТ Д.: Поддържам искането за спиране изпълнението на оспорения акт.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите представени с административната преписка, както и тези, представени от ответника в днешно съдебно заседание. Следва да задължи Общински съвет - Царево за следващо съдебно заседание да представи наредбата, регламентираща определяне на задълженията за местни данъци и такси за територията на общината, действаща за 2013 г.

Искането за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение следва да бъде оставено без уважение поради липсата на регламентираните с чл. 157 ал.3 ДОПК, предпоставки за това. В случая е налице единствено формално искане за спиране на изпълнението без да е предложено обезпечение за задължението, определено с оспорения акт.

По изложените съображения, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на АУЗД № 5213010210/22.05.2014 г. на инспектор в „МДТ” – Царево.

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от ответника в днешно съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общински съвет - Царево  за следващо съдебно заседание да представи Наредба за определяне на местните данъци  и такси на територията на Община Царево в редакция, действаща към месец септември 2013 г., като му УКАЗВА, че при неизпълнение на това задължение, ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.02.2015 от 10:00 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: