ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети септември                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1556 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ОСПОРВАЩИЯ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет - Карнобат, редовно призован,  представител не се явява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е за втори път висящо пред настоящия съд, след като с решение № 7860/07.06.2013 година на Върховен административен съд е отменено решение №12/03.01.2013 година, постановено по адм. дело №2058/2012 година на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указанията на съда с писмо вх.№6654 /05.07.2013 година от Общински съвет Карнобат скица № К02638 от 02.07.2013г.,  регистър на земеделските земи, гори и земи в ГФ за партида на имот № 027009 на с.Сан Стефано, община Карнобат към 1999 година, към 2013 година и справка за имоти на собственик към 2013 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да задължите Общинска служба „Земеделие” Карнобат да представи решението, с което е възстановена собствеността на имота на община Карнобат.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА Общинска служба „Земеделие” гр.Карнобат в 7-дневен срок от уведомяването да представи решение, с което е възстановено правото на собственост на община Карнобат върху ПИ 027009 в землището на с.Сан Стефано, с площ 7,326 дка и начин на трайно ползване „дере” и издадената въз основа на това решение скица на имота, с коректно попълнени в нея всички данни.

В случай, че не е налице такова решение, следва това изрично да се посочи и да се представи документа въз основа на който имотът е записан като собственост на Община Карнобат.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът поради липса на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.11.2013 г.  от 11.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.20 часа.

     

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: