Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   1874   /26.10.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и седми септември , през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                         ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар М.В., изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 1555/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът П.Г.Ш. ***, чрез представител по пълномощие адвокат К.,***, е обжалвал решение № 464/16.04.2018г., постановено по АНД № 464 по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000157/23.10.2017г. издадено от началник отдел „КС“ в Главна дирекция „АИ“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. С наказателното постановление за нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба Н-32 от 16.12.2011 на МТИТС, във вр. с чл. 30, ал.1, т.4, във вр. с Приложение 5, част ІІ, раздел 1, т.2, б.“б“. от същата наредба на основание чл.178а, ал.1 т.1, предл. 1 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер на 1 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно като постановено в противоречие с материалния закон. Ангажира доказателства, представя писмена защита. Иска от съда да бъда отменено решението на районния съд, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез представители по пълномощие - адвокат К. и адвокат М., поддържа жалбата и пледира за отмяна на оспореното решение.

Ответникът по касация, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е основателна, поради промяна в нормативната разпоредба и липса на извършено административно нарушение и предлага да бъде отменено оспореното решение.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно.

Отговорността на касатора е ангажирана за това, че на 12.06.2017г. в пункт за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС „Екогаз инженеринг” ЕООД, находящ се в гр. Бургас, ул. „Вая“ №2, за периода от 08:34ч. до 08:56ч., в качеството на председател на комисия за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС „Рено” АВ470 Магнум” с рег. № А5396МА, собственост на И.ТИлиев, е допуснал извършване на периодичен преглед на това МПС без за него да е сканиран документ за платен данък върху превозните средства, минимум до 2016г., съгласно изискванията на чл. 60, ал.1 и ал.6 от ЗМДТ и чл. 30, ал.1, т.4 от Наредба Н-32/ 16.12.2011г.  на МТИТС, след като не е получил потвърждение от системата за периодични прегледи, че не се дължи данък за същото МПС, като прегледът е приключил със заключение на комисията, че превозното средство се допуска за движение по пътищата отворени за обществено ползване. Според справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” от 24.08.2017г. за МПС с рег.№ А5396АМ, няма намерен резултат за заплатени местни данъци и такси към датата на прегледа – 12.06.2017г.

Към датата на издаване на наказателното постановление действително на основание чл.43, ал.1, т.1, б.“б“, във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от Наредба Н-32/ 16.12.2011г. на МТИТС за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, председателят на комисията извършваща тези периодични прегледи следва да следи за качественото и пълнообемно провеждане на прегледите, като не допуска извършването им в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в тази Наредба и в частност като следи за представянето на всички изискуеми документи по чл.30, ал.1, между които е документ за платен данък върху превозните средства. Неизпълнението на това задължение на председателя на комисията се санкционира на основание чл. 178а, ал.7, т.1 от ЗДвП с глоба във фиксиран размер от 1 500 лв.

На 20.05.2018г. е влязло в сила изменение на Наредбата, публикувано в ДВ бр. 38 от 2018г., според което разпоредбата на чл.30, ал.1, т.4 се отменя изцяло. Това означава, че от този момент насетне при извършването на периодичния прегледи на ППС не се изисква вече представянето на документ за платен данък върху превозните средства.

Деянието, извършено от касатора с цитираната промяна в Наредбата е декриминализирано и за него не се ангажира административнонаказателна отговорност.

Съгласно чл.3, ал.2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя.

В конкретния случай ,поради обжалването му, наказателното постановление не е влязло в сила, а декриминализирането на деянието без съмнение е по-благоприятно за нарушителя и по тази причина обжалваното решение следва да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

Следва да се отбележи, че районният съд е постановил решение по спора на 16.04.2018г., т.е. преди публикуване в Държавен вестник на изменението на Наредбата, в частта относно отмяната на чл. 30, ал.1, т.4 и не е имал обективна възможност да приложи чл.3, ал.2 от ЗАНН.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 464/16.04.2018г., постановено по АНД № 464 по описа на Районен съд Бургас, вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ДАИ-0000157/23.10.2017г. издадено от началник отдел „КС“ в Главна дирекция „АИ“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с което на П.Г.Ш. за нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба Н-32 от 16.12.2011 на МТИТС, във вр. с чл. 30, ал.1, т.4, във вр. с Приложение 5, част ІІ, раздел 1, т.2, б.“б“ от същата наредба, на основание чл.178а, ал.1 т.1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500 лв.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: