ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.10.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ:     1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Г.С. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1555 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по касация Общински съвет Поморие, редовно призован, не изпраща представител.

За Прокуратурата на Република България чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо във връзка със задължение, което съдът е вменил в предходно заседание, към което е приложен протокол № 29/29.08.2017 г. на Общинския съвет Поморие.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адв. Й.-пълномощник жалбоподателя, в която е изразено становище на същия по повод на постъпилите по делото данни за това, че обжалваният акт е бил изменен с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5. Искат присъждане на разноските съгласно приложения към касационната жалба списък на разноските.

Становище по жалбата и доказателствените искания:

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да приемете приложените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения протокол № 29/29.08.2017 г. на Общински съвет Поморие, върху който е отбелязано, че решението е влязло в сила на 18.09.2017 г.

 

Като взе предвид становището на страната за липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че трябва да оставите жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ без разглеждане. Запознат съм с практиката на ВАС. Считам, че с оглед устава на дружеството, същото не кореспондира с процесната Наредба № 2 на Община Поморие за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие и в този случай липсва правен интерес на дружеството да оспорва процесния акт. Фактът, че в устава е посочена дейност – оспорване на незаконосъобразните актове не обезпечава правен интерес. И алтернативното становище, ако допуснете да се разгледа по същество жалбата, това е категорично отменително основание.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: