ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети септември                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1555 по описа за 2015 година

На именното повикване в 15:20  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Планета Инвестъмнт груп”АД, редовно призован, се явява изп. директор В.Д. и адвокат Б., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на РДПБЗН- Бургас, редовно призован, се явява лично и с юрисконсулт К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на „Планета Инвестмънт груп”АД против Заповед № 01/06.08.2015г. на директора на РДПБЗН-Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА и постъпилите с жалбата доказателства и постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам изцяло жалбата и моля да се приемат представените с нея доказателства.

Във връзка представеното становище от ответната страна и доказателствата към него, заявявам, че не съм се запознал с тях и ще моля за препис от становището и доказателствата за запознаване и вземане на становище в указан от Вас срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Жалбата е неоснователна, а   издадената заповед от ответника е законосъобразна, издадена при спазване на всички нормативни и законови правила, подписана е от компетентен орган, поради което същата следва да бъде оставена в сила. С Наредбата упомената в становището ни са определени компетентните органи за издаване на тези заповеди, в това число и ответника.

Да се приемат доказателствата представени със становището ни, което поддържам.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на жалбоподателя да се запознае с представените със становището и доказателствата към него писмени доказателства и изрази становище по тях в 14-дневен срок от днес, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя да се запознае с представените по административната преписка доказателства и изрази становище в 14-дневен срок от днес.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след проверка на място в хотел „Планета” к.к.Слънчев бряг, община Несебър отговори на въпросите:

1.Функционира ли съгласно предназначението  пожароизвествянето  в хотел „Планета”, к.к Слънчев бряг, община Несебър?;

2.Функционират ли автоматичните пожароизвестители находящи се на територията на хотел „Планета”, к.к Слънчев бряг, община Несебър?;

3.Получавала ли се сигнал в контролното табло, както и звуков сигнал от крайните сигнализиращи устройства при задействането им?;

4.При задействане на ръчните  пожароизвестители получавали се сигнал в контролното табло, както и звуков сигнал от крайните сигнализиращи устройства?;

5.Отговаряли евакуационният изход на корпус А на нормативните изисквания за пожаробезопасност?

 6.Осигурено ли е самозатваряне на димоуплътнените врати за отделяне на стълбищните/жилищните клетки от етажните коридори на територията на хотел Планета?.

Всички въпроси към исканата експертиза са свързани с направените констатации посочени в оспорената заповед и с тях искаме да установим, че системите за пожар функционират и отговаря на нормативните изисквания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.:  Уважаема г-жо председател, противопоставям се на искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, тъй като към момента на проверката, която се развива в конкретен момент и период е констатирано това и за в бъдеще време, след ден- два, те биха могли да ги отстранят тези нередности и е несъотносимо  да се назначава експертиза, която да установява факти в един различен времеви период от периода на проверката.

 

АДВОКАТ Б.: Тези неща са констатирани в момента на проверката, но са отстранени преди издаване на заповедта и сме уведомели и за това ответника преди издаването на заповедта. Можем да представим доказателства за това.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Към нашето становище сме приложили доказателства, че наистина сме уведомени, че нередностите са отстранени, извършена е проверка, но отново е констатирано несъответствие и издадена заповедта.

 

АДВОКАТ Б.: Представям  и моля да приемете като доказателства по делото  протокол №8/2015година за абонаментно сервизно годишно обслужване, договор за абонаментно обслужване №00113/18.08.2015година и справка за стаята в която е констатирано, че е имало възникнал пожар и е видно, че е на физическо лице и не е на територията на хотела.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Годишния протокол е от дата след издаване на заповедта за налагане на ПАМ и е неотносим по делото. Да не се приема. Не се противопоставям да се приеме справката, но констатираните нарушения са във въпросните части и не са за нарушенията случващи се преди известен период от време. Жалбоподателят следва да представи  предходни договори за абонаментно обслужване, тъй като този е с дата след налагане на ПАМ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да бъде задължен жалбоподателя да представи доказателства за въвеждане на експлоатация на магазина, тъй като той не е част от проектната документация на сградата, а е фоайе и изход.

 

АДВОКАТ Б.: Искането за представянето на документ за въвеждане на експлоатация на магазина е неотносимо, тъй като магазинът няма отделно разрешение за ползване, той е част от цялата сграда.

Нямам други искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: В момента на въвеждане в експлоатация там няма магазин и при съгласуване на проекта е фоайе.

Нямам други искания към момента.

 

С оглед исканията на страните  съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА представените от жалбоподателя  договор за абонаментно обслужване №00113/18.08.2015година, и протокол №8/27.08.2015година и справка от Кадастъра.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи удостоверение за въвеждане в експлоатация на магазина описан в оспорваната заповед, в случай, че съществува такова, както и предходни договори за абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителната инсталация.

 

По направеното искане от представителя на жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза ще се произнесе в закрито заседание.

 

За събиране на доказателства съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.12.2015година от 13,40 часа, за която дата и час страните са уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: