ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 22.04.                                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

   

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1555 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване на второ четене в 13:44часа при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Дънфи” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на отдел „Приходи от местни данъци такси и услуги” при Община Созопол, уведомен от преди, се представлява от адвокат Й., с пълномощно от днес.

        

АДВОКАТ Й.: Представям пълномощно от началник на отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги” при Община Созопол за представителство по настоящото дело, което е и за извършените от мен до момента процесуални действия.  Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Й.: Във връзка задължението ни от предходно съдебно заседание, представям и моля да приемете като доказателства по делото Заповед № 8-Z-1266/17.10.2013година  на кмета на Община Созопол, от която е видно че се упълномощава лицето Е. И. М. да издава актове за установяване на задължения по декларации, като в тази връзка представям и акта, от който е видно че Е.М. черпи правата си от въпросната заповед на кмета на общината.

 

АДВОКАТ К.: Да се приобщят към делото представените в днешното съдебно заседание документи, въпреки забавянето на представянето им. Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание документи, като писмени доказателства по делото.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ Й.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-н председател моля да приемете, че жалбата е основателна и отмените постановения индивидуален административен акт, като незаконосъобразен.

Моля да осъдите ответна страна да ни заплати направените по делото разноски.

Представям писмени бележки. Не представям списък на разноските.

 

АДВОКАТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, предвид събраните по делото доказателства, които безспорно установяват, че имотът на жалбоподателя се намира в територията в която е организирано сметопочистване и сметоизвозване съгласно Заповеди от 26.10.2011година за 2012година и от 30.10.2012година за 2013 година, издадени на основание чл.66, ал.3 от ЗМДТ, като в тази връзка и с оглед установеното, включително и с доказателства, че има сметище на което е организирано сметоизвозването и респ. обработката на отпадъците, жалбата се явява неоснователна. Останалите суми по компоненти са дължими по закон, включително и за обработка на отпадъците. Жалбата е неоснователна и моля да потвърдите акта на Началника на отдел „Приходи от местни данъци такси и услуги” при Община Созопол, като ни присъдите направените по делото разноски. Не представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:48часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: