ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 15.04.                                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на петнадесети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

   

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1555 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 14:15часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дънфи” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на отдел „Приходи от местни данъци такси и услуги” при Община Созопол, уведомен от преди, се явява  адвокат Б.Й., с пълномощно л.37.

Съдът констатира, че пълномощното по делото за представителство изхожда  от кмета на община Созопол, а не от ответника по настоящото производство.

 

АДВОКАТ Й.: Моля да ми бъде предоставена възможност да представя пълномощно от ответника в подходящ срок.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

        

Съдът намира, че следва да се даде възможност на адвокат Й. да представи актуално пълномощно по делото в 7- дневен срок от днес.

С оглед редовната процедура по призоваване на ответника, съдът приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

АДВОКАКТ Й.: Представям две заповеди на кмета на община Созопол от 26.10.2011година и от 30.10.2012година, с които са определени границите на обслужваните райони,  както и честота на сметоизвозване по график. В тази връзка и по повод твърденията ни и възникналите уточнения в предходно съдебно заседание, относно сметището на община Созопол, представям разрешение за ползване №СТ-12-795/10.09.2007година на ДНСК за регионално депо за твърди битови отпадъци, решение №204-Н0-И0.А0/2008година на Министерство на околната среда и водите, комплексно разрешително № 204-НО/2008година на Министъра на околната среда и водите за изграждане и експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци за три южни общини, включително и община Созопол. Представям тези документи в подкрепа на твърденията ни, че услугите се извършват практически и за тях жалбоподателя дължи необходимите такси. Представям ги с препис за другата страна.

Моля да ми дадете възможност с пълномощното да представя по делото и заповедта на кмета, с която се упълномощава ст.инспектор Е.М., във връзка  с установяване на задължения по ЗМДТ.

 

АДВОКАТ К.: Възразявам срещу настоящото статукво, тъй като може да не съм научил още всичко, но съм се научил да изпълнявам в срок указанията на съда. Първото указание за представяне на доказателство за упълномощаване на Е.М. е дадено преди повече от пет месеца, а в предходното съдебно заседание е даден последна възможност за представяне на това доказателство, като днес отново не се представя и отново от ответника се иска отлагане на делото. Наясно съм за служебното начало, както и с това, че съдът следва да направи всичко необходимо за събиране на доказателствата по делото, но се получава явно толериране на едната страна и неглижиране на нейните пропуски да представя в срок доказателства. Предвид това не следва да се допуска отново отлагане на делото за събиране на това доказателство.

Моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с представените от адвокат Й. документи в указан от съда срок.

Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ Й.: Няма да соча други доказателства към момента.

 

Съдът предвид изразените становище на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание документи, като доказателства по делото;

 

ДАВА възможност на адвокат К. да се запознаване и изрази становище по представените от адвокат Й. документи в днешното съдебно заседание, до следващото съдебно заседание.

 

ДАВА последна възможност на ответника да представи до следващото съдебно заседание доказателство за правомощията на ст. инспектор Е.М. към 04.02.2014г., дадени от кмета на община Созопол, във връзка с установяване на задължения по ЗМДТ.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.04.2015година от 13:30 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:26часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: