ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 04.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на четвърти февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., , сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1555 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дънфи” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на отдел „Приходи от местни данъци такси и услуги” при Община Созопол, уведомен от преди чрез адвокат Й., не се явява и не изпраща представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Й.Л..

 

На именното повикване в 13:03 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дънфи” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на отдел „Приходи от местни данъци такси и услуги” при Община Созопол, уведомен от преди чрез адвокат Й., не се явява и не изпраща представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Л..

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице Л. от 27.01.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ К.: Запознат съм със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Л., като снема самоличността му, както следва:

 

М.Й.Л.– 60години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представил съм писмено заключение с, което поддържам.

При изготвяне на заключението си не съм изследвал къде се сметоизвозват отпадъците, тъй като жалбоподателят е освободен от заплащането на тази компонента.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Л. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Л. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Л. в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.43).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания, но не са изпълнени указанията на съда за представяне на доказателства от ответника. Моля да даде още една възможност на ответника да представи тези доказателства.

 

Съдът като съобрази, заявеното в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, както и заявеното в предходното съдебно заседание от представителя на ответника, че Наредбата на община Созопол, която е относима към оспорения в настоящото производство акт е публикувана на сайта на община Созопол и е публично известна, приема, че в днешното съдебно заседание  не следва да се дава възможност на представителя на ответника да представи препис от актуалната Наредба на община Созопол.

Същевременно съдът констатира, че към настоящия момент липсват доказателствата, за които в предходното съдебно заседание е предоставена възможност на ответника да ангажира по делото. С оглед спазване принципа на служебното начало, съдът приема, че следва да се даде последна възможност на ответника в 7-дневен срок от съобщението да представи доказателства за правомощията на ст. инспектор Елена Михова към 04.02.2014г. от кмета на община Созопол, във връзка с установяване на задължения по ЗМДТ.

Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА последна възможност на ответника в 7-дневен срок от съобщението да представи доказателства за правомощията на ст. инспектор Е. М. към 04.02.2014г. от кмета на община Созопол, във връзка с установяване на задължения по ЗМДТ. При неизпълнение на указанията в срок на съответното длъжностно лице ще бъде наложена глоба по чл.92а от ГПК, в размерите на чл.91 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК.

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 15.04.2015година от 14.15 часа, за която дата и час страните – уведомени при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: