ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 05.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1555 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 14.35 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дънфи” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат К.К., с пълномощно по делото. Представя договор за правна помощ от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на отдел „Приходи от местни данъци такси и услуги” при Община Созопол, редовно призован, се представлява от адвокат Б.Д. Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Дънфи” ЕООД против решение на началник на отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги” при Община Созопол по жалба, с което е потвърден акт за установяване на задължения по декларация № РА000063/04.02.2014година на старши инспектор при Отдел „ПМДТУ” при община Созопол, по подадена декларация №012/02.07.2014 година.

Иска се отмяна на решението, с което е потвърден АУЗД.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения по делото.

 

УКАЗВА на ответника, че съгласно нормата на чл.170, ал.1 от АПК има доказателствена тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по разпределянето на доказателствената тежест.

Запознат съм с докумените представени от ответника на 13.08.2014година, като искам да отбележа, че не са представени доказателства от които да се установи извършвани ли са услуги по поддържане на чистотата на обществените територии и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци или само е използвано формалното законово основание, за да се начисли таксата.

Ние твърдим, че не се дължи таксата, ако услугата не е била предоставена. Аз съм останал с впечатление от административния орган, че тази такса е начислена, защото се дължи по закон, а не защото услугите са били реално предоставени. Ние твърдим, че за процесния период такава услуга не е била предоставена, поради което не дължим такава такса. Фактът, че има издадена заповед, не означава че реално тези услуги са били предоставени от община Созопол.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорвам жалбата. Считам считам същата за неоснователна. Нямам възражения по разпределянето на доказателствената тежест. Моля да приемете за разглеждане представената от ответника административната преписка, от която ще се ползваме.

Моля във връзка направените в днешното съдебно заседание оспорване от процесуалния представител на жалбоподателя, същият да уточни кои услуги според него не се предоставят, тъй като самата услуга има няколко компонента, за някои от които жалбоподателят е освободен, но за други се дължат таксите. Кои компоненти твърди, че оспорва, първо че не се дължат и второ, че не се предоставят. Това ни е необходимо с оглед да организираме защитата си и с оглед указаната тежест на доказване.

Няма да соча към настоящия момент други доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Позовавам се на нормата на чл.71 от ЗМДТ, съгласно която не се събират такси за сметосъбиране и сметоизвозване когато услугата не се предоставя от общината, както и за  обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.

Твърдението на доверителя ми е, че доколкото ответната страна твърди, че му е предоставил услуга, то този положителен факт следва да бъде установен и доказан от същата ответна страна, която е страната, която претендира някакво заплащане от моя доверител с оспорени акт. Аз самият не бих могъл да предоставя доказателства за отрицателен факт, а именно за това че липсва такова депо за отпадъци, изградено на територията на община Созопол.

Искам да направя уточнение като заявявам, че самата разпоредба на чл.19, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол противоречи на чл.63, ал.1 и чл.71 от ЗМДТ, тъй като по този начин собствениците на имоти се задължават да заплащат задължително и за двете услуги ползване на депо за отпадъци и поддържане чистотата, докато в ЗМДТ те са посочени алтернативно. В случая община Созопол следва да установи за коя от двете услуги претендира заплащане на такса. Налице е противоречие на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол с нормативен акт с по-висока степен, поради което не следва да намери приложение този с по-ниска степен.

 

АДВОКАТ Й.: Във връзка изказването на колегата, ще уточня, че са ирелеватни възраженията дали Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол на община Созопол противоречи на нормативен акт, тъй като за това си има отделно производство и съответно ред за оспорване на общ нормативен административен акт, което е извън предмета на спора. За да отсеем спорното от безспорното, заявявам, че считам за ирелеванто направеното възражение.

Второ, тъй като всички аргументи на колегата се въртяха около това възражение и не получих конкретен отговор кои компоненти оспорва,  да разбирам ли, че според него няма депо за транспортиране на битови отпадъци на територия на община Созопол. Ако е така, в този смисъл държа да подчертая, че е безспорно, че не се дължи от жалбоподателя такса за сметопочистване и сметоизвозване, но за останалите компоненти за чистота на територията, принципно са дължими по закон и в този смисъл декларациите по чл.18, ал.6 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол са обработени и са редуцирали задължението на жалбоподателя на имота до размера, съответно само за тези компотентите които се дължат по закон. В този смисъл не разбрах това ли се оспорва от страна на жалбоподателя или всички компоненти.

 

АДВОКАТ К.:  Моето становище е, че въпросната Наредба в случая вменява императивно задължение за имоти, където е организирано,  ако такова депо е било предоставено, но такова депо твърдим, че няма. Налице е противоречие между два нормативни акта и следва да се приложи нормата на чл.15, ал. 3 от Закона за нормативните актове, и да приложи този с по-висока степен.

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства по делото.

 

След като съобрази, че при оспорване законосъобразността на административния акт е длъжен да изследва всички основания по чл.146 от АПК и с оглед служебното начало по чл. 9, ал. 3 от АПК, следва да УКАЖЕ на ответника и му предостави възможност в 14-дневен срок от днес да заяви изрично дали за периода 2012-2013г. на територията, в която попада описания имот на жалбоподателя в Община Созопол, са извършвани всички услуги по поддържане на чистотата на обществените територии и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци.

 

УКАЗВА на началника на отдел „Приходи от местни данъци такси и услуги” при Община Созопол, в същия срок да представи по делото доказателства за правомощията, които са били предоставени на ст. инспектор Елена Михова към 04.02.2014г. от кмета на Община Созопол, във връзка с установяване на задължения по ЗМДТ, както и да представи местната Наредба (посочена в решението като НОАМТЦУТОС), която урежда обществените отношения свързани с реда за събиране на местни данъци и такси, релевантна към процесния период според обжалвания АУЗ № РА 000063/04.02.2014г.;

 

ДОПУСКА на основание чл.171, ал.2, изр.2 от АПК, вр. §2 от ДР на ДОПК служебно съдебно-икономическа експертиза по която вещото лице след като се запознае със събраните по делото доказателства, извърши справка при ответника и навсякъде, където намери за необходимо, да даде отговор на следните въпроси:

1.) Върху каква основа е определена ТБО, както и какъв е размера поотделно на всеки от компонентите на тази такса за имота по декларацията с № 1729/30.06.2010г.;

2.) Да отговори математически вярно ли е определена основата и са изчислени компонентите на ТБО по АУЗ № РА 000063/04.02.2014г., както и начислените лихви, в посочените размери.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 (двеста) лв. вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас;

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото М.Й.Л..

УКАЗВА на вещото лице, че в едноседмичен срок преди датата на насроченото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение с преписи за всяка от страните.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други искания по доказателства към момента.

 

АДВОКАТ Й.:*** има депо за битови отпадъци, което е регионално. Не мога да представя документи за изграждане на това депо, но мога в дадения ми срок да представя допълнителни доказателства – заповеди на кмета на общината, където е посочено къде се извършва сметоизвозване и сметосъбиранеще.

Заявявам, че всички промени в действащата Наредба на община Созопол, които съществуват, включително и за датата по съдебния спор е публикувана на сайта на Община Созопол и всеки от желаещите могат да се запознаят с Наредбата.

Нямам други доказателствени искания към момента.

 

СЪДЪТ за събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 04.02.2015 година от 13.00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице, след представяне на доказателство по делото за внесен депозит.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10  часа.

 

             СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: